kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 002

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
28.01.2023 r.

Góry Świętokrzyskie

Św Katarzyna - ognisko

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia puszcza-jodlowa (98 kB)

Święta Katarzyna

Turystyczna miejscowość u stóp Łysicy, położona przy trasie Kielce – Bodzentyn na skraju Puszczy Jodłowej. Według legendy założył ją rycerz Wacławek, osiadły tu ok. 1399 r. jako pustelnik. Wybudował on tu drewniany kościół pod wezwaniem św. Katarzyny. Na jego miejscu biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundował w latach 1471–78 klasztor Bernardynów (od 1815 r. – bernardynek przybyłych z Drzewicy). Klasztor często trawiły pożary (największe w 1534 r. i 1847 r.) i jego budynki były przebudowywane. W 1633 r. wzniesiono wirydarz i otoczono go krużgankami. Wokół klasztoru rozwinęła się osada przyjmując nazwę patronki kościoła. Na początku XX wieku Święta Katarzyna została turystycznie odkryta przez Aleksandra Janowskiego, założyciela PTK, który to w 1910 r. uruchomił pierwsze schronisko w Górach Świętokrzyskich w Świętej Katarzynie w domu rolnika Janickiego. Małe, jednoizbowe schronisko było poprzednikiem obecnego schroniska Przez Świętą Katarzynę przebiega główny szlak Gór Świętokrzyskich im. Edmunda Massalskiego – szlak czerwony z Kuźniak do Gołoszyc. Przez miejscowość prowadzi również niebieski szlak pieszy oraz czerwony szlak rowerowy. W Świętej Katarzynie przy ulicy Kieleckiej 20 ma swoją siedzibę bardzo interesująca Galeria Minerałów i Skamieniałości.rzez miejscowość przebiega Świętokrzyski Szlak Literacki.
Przy szlaku turystycznym na Łysicę znajduje się murowana kapliczka z XVIII w. wzniesiona jako krypta grobowa, gdyż do połowy XIX w. istniał w tym miejscu cmentarz. Wewnątrz kapliczki, oprócz marmurowego epitafium Wincentego D. Janikowskiego – wójta Klonowa i Wilkowa, fundatora kapliczki – widnieje wydrapany w tynku podpis S. Żeromskiego z 1882 r. Obok kaplicy zobaczymy dwie mogiły: powstańca z 1863 r., którego śmierć opisał Stefan Żeromski w Syzyfowych pracach (w klasztorze bernardynek gościł wtedy ppłk Kalita-Rębajło), oraz partyzanta z II wojny światowej.
W pobliżu znajduje się pomnik Żeromskiego i legendarne źródło św. Franciszka. Jego woda posiada wartości lecznicze (leczy choroby oczu). Powyżej źródełka stoi XIX-wieczna drewniana kapliczka (w miejscu kaplicy murowanej z XVII w.). Przy drodze Kielce – Bodzentyn usytuowane są kapliczki z XVIII i XIX w., nazywane „domkami pustelników”.

Źródło: Wikipedia

Linia

Trasa górska:

niebieski (0 kB) Bodzentyn - Miejska Góra 426 - Św. Katarzyna
2,55godz 9,1 km
Planiowane ognisko i kiełbasa w Kakolinie

Bodzentyn - Miejska Góra - Św. Katarzyna
- 28.01.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
28.01.2023 Bodzentyn - Miejska Góra Ł.05 3 Tak
28.01.2023 Miejska Góra - Św. Katarzyna Ł.05 5 Tak
RAZEM 8

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 85 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 95 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

16 1020 2906 0000 1302 0769 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 002"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 23.01.2023r.


WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 28.01.2023 r. o godz. 7:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru (Przystanek Wanda – ul Wiślicka.)

Planowany powrót:
w dniu 28.01.2023 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 23.01.2023 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzą:
Witold Bogacz
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe:

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright