kontur (2 kB)

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek organizowanych przez koła, kluby i komisje Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, zwanych dalej „Organizatorem”.
 2. Wszyscy Uczestnicy wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”.
 3. Wycieczki nie mają charakteru komercyjnego i odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.

II. ZAPISY NA WYCIECZKĘ

 1. Zapisy na wycieczki prowadzi Hutniczo-Miejski Oddziału PTTK w Krakowie, przy ul. Bulwarowej 37, w godzinach pracy Biura Oddziału. Zapisu na wycieczkę można dokonać osobiście lub poprzez osoby trzecie. Warunkiem zapisu na wycieczkę (w przypadku wycieczek jednodniowych) jest wpłata pełnej ceny uczestnictwa lub zaliczki w wysokości podanej w ogłoszeniu (w przypadku wycieczek kilkudniowych). Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto bankowe Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie podając na przelewie numer imprezy i nazwisko i imię osoby, na którą dokonano wpłaty.
  Nr konta: „Bank PKO BP O/Kraków” 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461
 2. Po zapisaniu na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
 3. Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 4. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc na wycieczki w tym rezerwacji telefonicznej i elektronicznej.
 5. Przy zapisie na wycieczkę osoby niebędącej członkiem Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie - należy mieć przy sobie numer PESEL oraz pełen adres zameldowania zapisywanej osoby. Dane te są niezbędne do ubezpieczenia niezrzeszonego uczestnika.
 6. Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia grupowego. W związku z tym wszystkie powstałe szkody na zdrowiu należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Jest to warunek starania się o odszkodowanie z tytułu ww. ubezpieczeń.
 7. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce, Uczestnik zobowiązany jest o tym poinformować Organizatora.
 2. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać osobiście w Biurze Organizatora, w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce po podanej w ogłoszeniu dacie zapisów, decyzję o zwrocie wpłaconych kwot każdorazowo podejmuje Organizator, indywidualnie dla każdej osoby. Organizator może pomniejszyć zwrot wpłaconej kwoty, o poniesione przez niego w związku z wycieczką koszty.
 4. Lista uczestników wycieczki zamykana jest w podanej w ogłoszeniu dacie zapisów. Po tym terminie nie można już dokonywać zmian na liście uczestników.
 5. Osobom, które nie wezmą udziału w wycieczce, a nie zgłosiły tego faktu Organizatorowi odpowiednio wcześnie zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje!
 6. Rezygnacje z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem podejmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się w następującej wysokości:
 8. Rezygnacja w czasie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 7 %,
 9. Rezygnacja od 29 do 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% wartości imprezy,
 10. Rezygnacja od 19 do 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% wartości imprezy,
 11. Rezygnacja od 9 do 1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 70% wartości imprezy,
 12. Rezygnacja w dniu wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy - proporcjonalnie do poniesionych kosztów nie więcej niż 100% wartości imprezy.
 13. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

IV. ZACHOWANIE NA WYCIECZCE

 1. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Organizatora (pilot, przewodnik, przodownik, organizator turystyki).
 2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń Organizatora.
 4. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu (wzór takiej zgody – załącznik nr 1). Organizatorzy służą pomocą, ale nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas sprawowania tej opieki.
 5. W wycieczce uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście, będącej w posiadaniu Organizatora. Osoby nie znajdujące się na liście nie będą zabierane na wycieczkę!
 6. Podczas wycieczki krajowej należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku wycieczek zagranicznych paszport lub dowód osobisty.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika.
 8. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości Organizator może odmówić takiej osobie prawo do udziału w wycieczce, bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.
 9. W trakcie jazdy ze względów bezpieczeństwa zabronione jest chodzenie po autokarze i spożywanie gorących napojów.
 10. W autokarze obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).
 12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
 13. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom Organizatora oraz kierowcy autokaru.

V. WYCIECZKI GÓRSKIE

 1. Pamiętaj, że wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji marszowej.
 2. Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać odpowiedni ekwipunek turystyczny.
 3. Zgłoszenie się na wycieczkę jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. W przypadku stałego stosowania jakichkolwiek leków prosimy o ich zabranie ze sobą.
 4. Przodownik lub prowadzący wycieczkę, może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
 5. Pełnoletni uczestnik wycieczki może się odłączyć od grupy na własne ryzyko, powiadamiając o tym kierownika wycieczki.
 6. Uczestnik, który nie dotrzyma powyższych warunków ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje.

VI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Udział w imprezach traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację wizerunku w ramach fotorelacji. Jeżeli uczestnik imprezy/wycieczki nie wyraża na to zgody, to jest zobowiązany do dostarczenia takiej informacji na piśmie.
 2. Zdjęcia z wycieczek i innych imprez Oddziału publikowane na stronie internetowej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie są własnością Oddziału, który jako ich dysponent w zakresie praw majątkowych zezwala na nieodpłatną publikację w periodykach, oraz wyraża zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie (zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w Internecie.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Dotyczy tylko osób niezrzeszonych w PTTK.
 4. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Warunków uczestnictwa należy do Organizatora Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 5. Powyższy „Regulamin uczestnictwa” zostały zatwierdzone przez Zarząd Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie na posiedzeniu w dniu 26.07.2016r. (Uchwała nr 72/XXVII/2016).
Linia
Regulamin do wydruku (pdf)
Załącznik 1
Linia

copyright