kontur (2 kB)

Regulamin Pracy Zarządu Koła PTTK
Azymut
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Zarządu Koła PTTK Azymut, zwanego dalej Zarządem, opracowany zgodnie z § 48 Statutu Hutniczo–Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie określa szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządów kół PTTK.

Rozdział II
Skład Zarządu i tryb jego pracy

§ 2

 1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
 2. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej Koła, jeśli Walne Zebranie Koła podejmie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, chyba że uchwałą Walnego Zebrania Koła kadencja została skrócona.
 5. Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków w lokalu wykorzystywanym do bieżącej działalności Koła.

§ 3

 1. Zarząd kieruje działalnością Koła w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła oraz Zarządem Oddziału PTTK.
 2. Zarząd:
  1. zwołuje Zebrania Sprawozdawcze Koła, co najmniej 1 raz w roku,
  2. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Koła, Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, Władz Naczelnych PTTK i Zarządu Oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków Koła,
  3. uchwala roczny plan działania oraz preliminarz budżetowy,
  4. ustala okresowe, tematyczne plany posiedzeń Zarządu oraz zasady współdziałania z Komisja Rewizyjną, o ile taka została wybrana przez Walne Zebranie Koła,
  5. składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Koła; przyjmuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,
  6. zarządza majątkiem własnym i powierzonym oraz funduszami Koła w granicach preliminarza budżetowego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
  7. organizuje i ułatwia członkom Koła uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach, powołuje sekcje/zespoły specjalistyczne dla realizacji tych form,
  8. utrzymuje więzi z członkami zwyczajnymi PTTK zrzeszonymi w Kole,
  9. organizuje podstawowe kształcenie członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
  10. informuje członków o swojej działalności, działalności macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości,
  11. współpracuje z kadrą programową zrzeszoną w Kole przy realizacji celów i zadań Koła oraz z kadrą z innych Kół i Klubów Oddziału,
  12. współpracuje z Zarządami innych Kół - Kubów Oddziału,
  13. występuje za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Koła PTTK w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK",
  14. wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków, osoby zalegające opłacaniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  15. prowadzi dokumentację pracy Koła,
  16. prowadzi dokumentację finansową Koła zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
  17. wnioskuje do Zarządu Oddziału o nadanie Kołu nazwy lub imienia patrona oraz o wyrażenie zgody na uczestnictwo Koła w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności,
  18. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK, w tym zlecone przez Zarząd Oddziału.
 3. Prezes zaznajamia Zarząd z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

§ 4

Zarząd Koła, z upoważnienia Walnego Zebrania może uchwalać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, wysokość dodatkowych składek, które przeznaczane są w całości na działalność Koła.


§ 5 

 1. Zarząd realizuje swoje zadania przez:
  1. posiedzenia Zarządu,
  2. działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami,
  3. sekcje/zespoły jako fachowe organy Zarządu.

§ 6

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku, posiedzenia zwołuje prezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.

§ 7

Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.

Rozdział III
Podział zadań pomiędzy członków Zarządu

§ 8

Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy:

 1. Prezesa:

  1. reprezentowanie Koła wobec Komisji Rewizyjnej Oddziału, władz PTTK i na zewnątrz,
  2. koordynacja działalnością Zarządu Koła; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
  3. ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Kole,
  4. zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego Prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania,
  5. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
  6. podpisywanie uchwał Zarządu Koła,
  7. zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

 2. Wiceprezesa:

  1. zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  2. koordynuje określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; sprawy dotyczące krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),
  3. przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,
  4. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 3. Skarbnika:

  1. nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem zarządzanym i powierzonym,
  2. reprezentowanie Koła w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  3. opracowywanie preliminarzy budżetowych Koła oraz sprawozdań z ich wykonania,
  4. podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych,
  5. zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału,
  6. prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
  7. regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
  8. podpisywanie wraz z Prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
  9. nadzorowanie zabezpieczenia majątku, którym zarządza i z którego korzysta Koło oraz majątku obcego powierzonego Kołu.

 4. Sekretarza:

  1. reprezentowanie Koła wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  2. przygotowywanie posiedzeń Zarządu; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
  3. protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji,
  4. przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z Prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
  5. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Koła i jej aktualizowanie,
  6. prowadzenie korespondencji z członkami Koła PTTK,
  7. prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
  8. prowadzenie sprawozdawczości Koła, terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

 5. Członek zarządu koła

  1. wykonuje zadania powierzone przez zarząd,
  2. współpracuje z drugim członkiem zarządu,

§ 9

 1. Koło Krajoznawczo-Turystyczne niezależnie od statutowych władz Koła ma swego opiekuna, którym może być członek kadry programowej PTTK uzgodniony z Zarządem Oddziału.
 2. Zadaniem opiekuna jest udzielanie Kołu pomocy w działalności jak również pomoc w realizacji zadań Koła i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu Oddziału PTTK i innych Władz PTTK.

§ 10

Członek Zarządu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

§ 11

Uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 12

 1. Zarząd może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:
  1. zaniechania działalności,
  2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK i władz Oddziału,
  3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
  4. działania na szkodę PTTK.
 2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Koła może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, jeśli taka została wybrana, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie
 3. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Koła, celem wyboru nowego Zarządu.

Rozdział IV
Symbole i pieczęcie

§ 13

 1. Zarząd w działalności Koła używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. 1 Statutu PTTK.
 2. Koło za pośrednictwem Zarządu może używać pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści:

  HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ
  PTTK W KAKOWIE
  KOŁO AZYMUT
  31-751 KRAKÓW
  ul. BULWAROWA 37

 3. Koło może używać flagi, proporczyków, emblematów zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału na wniosek Zarządu Koła.
 4. Zarząd może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Koła.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Niniejszy Regulamin Zarządu Koła uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK uchwałą NR 14/XXVIII/2017 z dnia 2017-06-20
 2. Interpretacja postanowień Regulaminu Zarządu Koła należy do Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

azymut-buton (41 kB)
Regulamin do wydrukucopyright