kontur (2 kB)

REGULAMIN
ZNAM PARKI NARODOWE

otkzpn_pop (10 kB) otkzpn_br (11 kB) otkzpn_sr (11 kB) otkzpn_zl (11 kB)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK "Znam Parki Narodowe" (zwana dalej OTK ZPN) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej podczas zwiedzania polskich parków narodowych, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury i tradycji, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.
 2. Ustanawia się cztery stopnie OTK ZPN, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Popularna
  • Brązowa
  • Srebrna
  • Złota
 3. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana OTK ZPN określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. OTK ZPN może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać OTK ZPN tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni OTK ZPN nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie OTK ZPN można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia OTK ZPN, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia. Punktów uzyskanych w tym samym dniu nie można jednak dzielić na dwa stopnie odznaki.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet OTK ZPN udokumentowanych parków narodowych, terenów i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem OTK ZPN i wejściem w życie Regulaminu, w ilości do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Podstawą przyznania OTK ZPN jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia odznaki ilości punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Punkty na OTK ZPN można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich) oraz kolarskich po znakowanych szlakach turystycznych, tylko na terenie 23. parków narodowych w Polsce, przestrzegając zasad korzystania z terenu parków, określonych regulaminami wydawanymi przez dyrekcje parków.
 3. OTK ZPN zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli ilość parków narodowych i obiektów położonych na ich terenie (wraz z otuliną), uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
 4. Parki narodowe i obiekty zaliczone na jeden stopień OTK ZPN nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 5. Minimalna ilość obiektów potrzebna do zdobycia OTK ZPN nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli dla poszczególnych grup. Kolejność i dobór zwiedzanych parków narodowych i obiektów krajoznawczych jest dowolna.
  WYMAGANA ILOŚĆ PUNKTÓW
  Grupa Rodzaj obiektów Stopień Odznaki
  Popularny Brązowy Srebrny Złoty
  I Parki narodowe 3 5 7 8
  II Muzea przyrodnicze 2 3 4 5
  III Obszary ochrony ścisłej (d. rezerwaty przyrody) 3 5 7 9
  IV ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze 1 2 4 8
  V Pomniki przyrody 3 5 8 15
  VI Obiekty krajoznawcze (zabytki, pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, cmentarze, leśniczówki, jaskinie, schroniska i szczyty górskie, tereny bitew, miejsca pamięci narodowej itp.); wystawy i punkty widokowe 8 10 15 20
  ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW 20 30 45 65

 6. Warunkiem dodatkowym zdobycia OTK ZPN jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów za przejścia piesze (licząc 1 punkt za 1 km) lub podczas wycieczek kolarskich. Punkty zaliczane będą wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej (do wyboru OTP, GOT, KOT). Nie będą natomiast zaliczane na OTK ZPN dodatkowe punkty za zwiedzanie miejscowości i obiektów przewidziane w/w regulaminami.
 7. Wymagana ilość punktów dodatkowych do zdobycia danego stopnia OTK ZPN oraz minimalna ilość wycieczek:

  Stopień OTK ZPN Wymagana ilość punktów Minimalna ilość wycieczek
  Popularny 50 5
  Brązowy 100 10
  Srebrny 200 15
  Złoty 300 20

 8. Nie będą zaliczane punkty uzyskane na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia OTK ZPN, z wyjątkiem tras wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie.
 9. Punkty uzyskane podczas zdobywania OTK ZPN mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie OTK ZPN jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, grupę wg tabeli regulaminowej, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki - tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o OTK ZPN osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania OTK ZPN, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) - Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa - załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.
 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej OTK ZPN i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 3. OTK ZPN przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 4. OTK ZPN można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OTK ZPN.
 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody OTK ZPN w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 7. OTK ZPN przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie OTK ZPN odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania OTK ZPN, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OTK ZPN powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej OTK ZPN wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 20 marca 2006 r. i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz - Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576,
e-mail: romi@o2.pl

WYKAZ PARKÓW NARODOWYCH ORAZ MUZEÓW PRZYRODNICZYCH

Parki narodowe:

 1. Babiogórski Park Narodowy - woj. małopolskie.
 2. Białowieski Park Narodowy - woj. podlaskie.
 3. Biebrzański Park Narodowy - woj. podlaskie.
 4. Bieszczadzki Park Narodowy - woj. podkarpackie.
 5. Park Narodowy "Bory Tucholskie" - woj. pomorskie.
 6. Drawieński Park Narodowy - woj. zachodniopomorskie.
 7. Gorczański Park Narodowy - woj. małopolskie.
 8. Park Narodowy Gór Stołowych - woj. dolnośląskie.
 9. Kampinoski Park Narodowy - woj. mazowieckie.
 10. Karkonoski Park Narodowy - woj. dolnośląskie.
 11. Magurski Park Narodowy - woj. podkarpackie i woj. małopolskie.
 12. Narwiański Park Narodowy - woj. podlaskie.
 13. Ojcowski Park Narodowy - woj. małopolskie.
 14. Pieniński Park Narodowy - woj. małopolskie.
 15. Poleski Park Narodowy - woj. lubelskie.
 16. Roztoczański Park Narodowy - woj. lubelskie.
 17. Słowiński Park Narodowy - woj. pomorskie.
 18. Świętokrzyski Park Narodowy - woj. świętokrzyskie.
 19. Tatrzański Park Narodowy - woj. małopolskie.
 20. Park Narodowy "Ujście Warty" - woj. lubuskie.
 21. Wielkopolski Park Narodowy - woj. wielkopolskie.
 22. Wigierski Park Narodowy - woj. podlaskie.
 23. Woliński Park Narodowy - woj. zachodniopomorskie.

Muzea Przyrodnicze przy parkach narodowych:

 1. Muzeum Przyrodnicze Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi.
 2. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. prof. Jana Jerzego Karpińskiego, Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży.
 3. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.
 4. Stacja Terenowa Drawieńskiego Parku Narodowego "Bogdanka" w Drawnie.
 5. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Romana i Jadwigi Kobendzów, Muzeum Przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej w Granicy k/Kampinosu.
 6. Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-Sobieszowie.
 7. Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.
 8. Muzeum im. prof. Władysława Szafera w Ojcowskim Parku Narodowym w Ojcowie.
 9. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym.
 10. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.
 11. Muzeum Przyrodniczo-Leśne Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie.
 12. Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu.
 13. Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem.
 14. Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach k/Poznania.
 15. Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego im. prof. dr Adama Wodziczki w Międzyzdrojach.
 16. Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku.

Powrot
copyright