kontur (2 kB)

Turysta Przyrodnik

W Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie znajduje się Terenowy Referat Weryfikacyjny odznaki "Turysta Przyrodnik". Regulamin tej odznaki jest dostępny poniżej.

Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody
Mariusz Suma
e-mail: mariusz381@vp.pl

Turysta Przyrodnik - Popularna
Popularna
Turysta Przyrodnik - Mała Brązowa Turysta Przyrodnik - Mała Srebrna Turysta Przyrodnik - Mała Złota
Mała Brązowa Mała Srebrna Mała Złota
Turysta Przyrodnik - Duża Srebrna Turysta Przyrodnik - Duża Złota
Duża Srebrna Duża Złota
Turysta Przyrodnik - Honorowa
Honorowa

REGULAMIN ODZNAKI
"TURYSTA PRZYRODNIK"


(zatwierdzony Uchwałą Nr 31/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2014 roku.)

I. Postanowienia ogólne

1. Odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Turysta Przyrodnik” (zwana dalej odznaką „Turysta Przyrodnik”) została ustanowiona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w 1979 roku.

2. Celem zdobywania odznaki jest propagowanie turystyki przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw turystów wobec ojczystej przyrody oraz inspiracja do jej ochrony.

3. Punkty do wszystkich stopni odznaki można zdobywać wyłącznie na terenie Polski w czasie wycieczek grupowych i indywidualnych.

II. Kategorie i stopnie odznaki

4. Odznaka „Turysta Przyrodnik” ustanowiona jest w czterech kategoriach: popularna, mała i duża oraz honorowa.

5. Odznaka popularna jest jednostopniowa, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle zielonym emaliowanym.

6. Mała odznaka ma trzy stopnie:

 1. mała brązowa, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle niebieskim emaliowanym,
 2. mała srebrna, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle żółtym emaliowanym,
 3. mała złota, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle białym emaliowanym.

7. Duża odznaka ma trzy stopnie:

 1. duża brązowa, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle brązowym oksydowanym,
 2. duża srebrna, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle srebrnym oksydowanym,
 3. duża złota, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle złotym oksydowanym.

8. Odznaka honorowa jest jednostopniowa, jej wizerunek przedstawia dziewięćsił na tle czerwonym emaliowanym.

III. Warunki zdobywania odznaki

9. Odznakę „Turysta Przyrodnik” mogą zdobywać osoby, które ukończyły:

 1. 7 rok życia – odznaki w kategoriach popularnej i małej,
 2. 18 rok życia – odznaki w kategorii dużej.

10. Odznaki można zdobywać bez ograniczeń czasowych tylko w kolejności kategorii i stopni począwszy od odznaki popularnej.

a. Odznakę popularną - zdobywa się uzyskując minimum 50 pkt.
b. Odznakę małą brązową - zdobywa się uzyskując minimum 75 pkt.
c. Odznakę małą srebrną - zdobywa się uzyskując minimum 100 pkt.
d. Odznakę małą złotą - zdobywa się uzyskując minimum 200 pkt.
e. Odznakę dużą brązową - zdobywa się uzyskując minimum 300 pkt.
f. Odznakę dużą srebrną - zdobywa się uzyskując minimum 400 pkt.
g. Odznakę dużą złotą - zdobywa się uzyskując minimum 500 pkt.

11. Nadwyżki zdobytych punktów na dany stopień odznaki zaliczane są na poczet kolejnego stopnia odznaki. Nie dzieli się punktów zdobytych w jednym dniu.

12. Zwiedzany obiekt przyrodniczy może być zaliczony tylko jeden raz na dowolny stopień odznaki.

13. Ubiegający się o odznakę obowiązany jest:

 1. prowadzić książeczkę „Turysta Przyrodnik” (dopuszcza się również własne notesy, zeszyty, kroniki prowadzone zgodnie z załączonym wzorem, umieszczonym w książeczce „Turysta Przyrodnik”),
 2. przedstawić referatowi weryfikacyjnemu książeczkę (notes, zeszyt, kronikę), z potwierdzonymi punktami niezbędnymi dla uzyskania odznaki odpowiedniego stopnia.

14. Podstawą do weryfikacji są prawidłowe i czytelne wpisy w książeczce odznaki „Turysta Przyrodnik” zawierające:

 1. datę zwiedzania obiektu przyrodniczego lub okres odbytej wycieczki,
 2. nazwę i lokalizację obiektu przyrodniczego,
 3. potwierdzenie oryginalną pieczątką z miejsca zwiedzanego obiektu przyrodniczego (dopuszczalne jest wklejenie kartki z oryginalną pieczątką) lub potwierdzenie przez osoby upoważnione z imieniem i nazwiskiem, podpisem lub pieczątką i numer legitymacji członka kadry programowej PTTK,
 4. potwierdzeniem może też być zdjęcie obiektu wraz z osobą zdobywającą odznakę w przypadku obiektów dużych powierzchniowo (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu) zalecane jest posiadanie kilku potwierdzeń z terenu tych obiektów.

15. Nie zalicza się do punktacji:

 1. wszelkich zapisów w formie elektronicznej,
 2. potwierdzeń w postaci skanowanych pieczątek,
 3. wpisów obszarów ochrony ścisłej w parkach narodowych (za wyjątkiem udostępnionych turystycznie),
 4. rezerwatów objętych ochroną ścisłą nieudostępnionych dla turystyki,
 5. wpisu niewłaściwej punktacji za zwiedzany obiekt,
 6. niewłaściwych wpisów nazw obiektów (używanie nazw regionalnych lub potocznych),
 7. innych obiektów nie wymienionych w punktacji odznaki „Turysta Przyrodnik”.

16. Zalicza się punkty uzyskane za:

 1. zwiedzanie udostępnionych turystycznie rezerwatów przyrody, pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczokrajobrazowych wchodzących w skład innych form ochrony przyrody,
 2. w przypadku obiektów pokrywających się powierzchniowo np.: park narodowy, obszar Natura 2000, park krajobrazowy, punkty przyznaje się tylko za jeden z nich,
 3. obszary ochrony ścisłej udostępnione turystycznie w parkach narodowych,
 4. działalność popularyzatorską, nie więcej niż 30 % ogólnej ilości punktów na dany stopień.

17. Do potwierdzania zwiedzanych obiektów upoważnieni są członkowie kadry programowej PTTK.

18. Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK zwolnieni są od zdobywania potwierdzeń zwiedzanego obiektu.

19. Odznakę honorową nadaje Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK z własnej inicjatywy lub na złożony wniosek:

 1. oddziałowym komisjom ochrony przyrody PTTK,
 2. oddziałom PTTK za znaczne osiągnięcia na polu ochrony przyrody,
 3. zasłużonym instruktorom ochrony przyrody.

IV. Punktacja odznaki „Turysta Przyrodnik”

20. Maksymalne ilości punktów:
      25 pkt.

      20 pkt.

      15 pkt.

      5 pkt.

      3 pkt.

      2 pkt.

21. W przypadku braku możliwości uzyskania pieczątki potwierdzeniem może być nie budzące wątpliwości co do miejsca zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu punktowane po 4 pkt.

22. Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe wchodzące w skład innych form ochrony przyrody mogą być punktowane oddzielnie. Do punktacji zaliczane są wyłącznie formy ochrony przyrody udostępnione turystycznie.

23. Osoby, które wykonały prace użyteczne na rzecz regionu w ramach „Dni Ziemi”, „Sprzątania Świata”, akcji „Czyste Góry” oraz imprez organizowanych pod patronatem Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK lub Oddziałowych KOP zobowiązane są przedstawić ich wyniki z potwierdzeniem wykonanych prac.

V. Weryfikacja odznak

24. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 20 książeczkę odznaki należy przedłożyć do referatu w celu zweryfikowania wykonanych zrealizowanych zadań i przyznania odznaki.

25. Referaty Weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik” dokonują weryfikacji odznaki najpóźniej w okresie miesiąca od daty złożenia książeczki (notesu, zeszytu, kroniki).

26. Wszystkie kategorie odznak „Turysta Przyrodnik” weryfikują Oddziałowe Referaty Weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik”.

27. Odznaki „Turysta Przyrodnik” przyznają:

 1. w stopniu: popularnym oraz wszystkich kategoriach małych – Oddziałowe Referaty Weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik”,
 2. we wszystkich kategoriach dużych przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK po uprzednim zweryfikowaniu przez Oddziałowy Referat Weryfikacyjny.

28. Książeczki (notesy, zeszyty, kroniki) zweryfikowane przez Oddziałowe Referaty Weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik” w kategoriach dużych, w celu przyznania odznaki przez Referat Centralny należy przesłać na adres: KOP ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00 – 075 Warszawa.

29. Do książeczki przysłanej do weryfikacji, należy dołączyć zaadresowaną kopertę z naklejonymi znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak na list polecony.

VI. Referat Weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik”.

30. Referaty Weryfikacyjne Odznaki „Turysta Przyrodnik” na wniosek zainteresowanych zarządów oddziałów, zatwierdza Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK.

31. W skład Referatu Weryfikacyjnego musi wchodzić przynajmniej jeden Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

32. W referacie należy prowadzić ewidencję przyznanych odznak, w rozbiciu na poszczególne kategorie i stopnie, odrębnie dla każdego stopnia odznaki. Ze względu na ochronę danych osobowych, w ewidencji wpisuje się jedynie imię i nazwisko zdobywcy Odznaki, numer weryfikacji i datę weryfikacji.

L.p. Nazwisko i imię Nr weryfikacji Data weryfikacji

33. W przypadku stwierdzenia niejasności w książeczce, referat weryfikacyjny ma prawo do wyjaśnienia ewentualnych niejasności w rozmowie bezpośredniej, po czym dokonuje odpowiedniego wpisu potwierdzającego zapis lub zwraca książeczkę do uzupełnienia.

34. Interpretacja potwierdzeń i zapisów leży w gestii referatów weryfikujących odznakę.

VII. Postanowienia końcowe

35. Osoby które rozpoczęły zbieranie punktów na dany stopień odznaki przed wejściem w życie znowelizowanego Regulaminu kończą zdobywanie tego stopnia odznaki według zasad obowiązujących w chwili rozpoczęcia jej zdobywania.

36. Znowelizowany Regulamin obowiązuje turystę od momentu rozpoczęcia zbierania punktów na następny stopień odznaki po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

37. Interpretacja Regulaminu należy do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

38. Nowelizacja Regulaminu odznaki „Turysta Przyrodnik” została przyjęta przez Komisję Ochrony Przyrody ZG PTTK w dniu 18 września 2014 roku.

39. Znowelizowany Regulamin Odznaki „Turysta Przyrodnik” został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 31/XVIII/2014 z 4 listopada 2014 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK

Regulamin do wydruku
Rejestr pomników przyrody Krakowa
Rejestr rezerwatów przyrody województwa małopolskiego
Rejestr parków krajobrazowych województwa małopolskiego
Interaktywna mapa obszarów Natura 2000
copyright