kontur (2 kB)

REGULAMIN
Odznaki Turysty Motorowego

Odznaka Turysty Motorowego Młodzieżowa Odznaka Turysty Motorowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK /KTM ZG PTTK/ ustanawia:


§ 2

 1. Odznaki turystyki motorowej stanowią w PTTK wyróżnienie przyznawane za potwierdzone uprawianie turystyki motorowej.
 2. Celem ustanowienia odznak jest zachęcenie szerokiego ogółu społeczeństwa do poznawania walorów krajoznawczych ojczyzny, jej historii, popularyzacja indywidualnej i zorganizowanej turystyki motorowej - jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
 3. Wzory odznak ustala Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK, a zatwierdza je ZG PTTK.

§ 3

 1. Młodzieżową Odznakę "Turysta Motorowy" mogą zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat, którzy uczestniczą w uprawianiu turystyki motorowej z osobami dorosłymi, w wycieczkach autokarowych, itp.
 2. Motorową Odznakę Turystyczną mogą zdobywać osoby, które ukończyły 16 rok życia i uprawiają turystykę motorową pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem, w trakcie przemieszczania się w terenie w celach poznawczych.

§ 4

 1. Za rzetelność zdobywania odznak turystyki motorowej odpowiada kadra i członkowie:
  • Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK,
  • Terenowe Zespoły i Referaty Weryfikacyjne TM/MOT,
  • Oddziałowe Komisje Turystyki Motorowej PTTK,
  • Kluby Turystyki Motorowej,
  • Przodownicy Turystyki Motorowej.
 2. Rejestr wycieczek i imprez motorowych oraz potwierdzenia zwiedzanych obiektów prowadzi turysta w książeczce wycieczek motorowych.
 3. Podstawą przyznania odznaki turystyki motorowej jest spełnienie warunków niniejszego regulaminu.
 4. Fakt przyznania odpowiedniego stopnia odznaki TM lub MOT, weryfikator Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego odnotowuje w książeczce wycieczek motorowych oraz wydaje legitymację odznaki.
 5. Odznaki TM i MOT mogą nosić wyłącznie osoby, które posiadają legitymację potwierdzającą przyznanie odznaki danego rodzaju i stopnia.

II. RODZAJE I STOPNIE ODZNAK

§ 5

 1. Młodzieżowa Odznaka "Turysta Motorowy" posiada 3 stopnie:
  1. odznaka TM w stopniu brązowym = TM brązowa
  2. odznaka TM w stopniu srebrnym = TM srebrna
  3. odznaka TM w stopniu złotym = TM złota
 2. Motorowa Odznaka Turystyczna posiada 7 stopni:
  1. MOT w stopniu małym brązowym = MOT brązowa
  2. MOT w stopniu małym srebrnym = MOT srebrna
  3. MOT w stopniu małym złotym = MOT złota
  4. MOT w stopniu dużym brązowym = MOT złota + podkładka brązowa
  5. MOT w stopniu dużym srebrnym = MOT złota + podkładka srebrna
  6. MOT w stopniu dużym złotym = MOT złota + podkładka złota
  7. MOT "Złota za Wytrwałość" = MOT złota + plakietka "Za Wytrwałość"
 3. Odznaki turystyki motorowej zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Nie ma obowiązku zdobywania odznak TM przed MOT w przypadku gdy turysta rozpoczyna uprawianie turystyki motorowej po ukończeniu 16 roku życia.
 5. Turysta zdobywający odznaki TM, w momencie ukończenia 16 lat, obojętnie który stopień odznaki TM już posiada, kontynuuje zdobywanie odznaki MOT zgodnie z regulaminem.

III. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAK

§ 6

Warunki wymagane do zdobycia Młodzieżowej Odznaki "Turysta Motorowy":
§ 7

Warunki wymagane do zdobycia Motorowej Odznaki Turystycznej:
§ 8

 1. W trakcie zdobywania odznak TM lub MOT obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty.
 2. Inne dowolne obiekty raz już zaliczone, nie mogą być powtórzone na inny stopień odznaki.
 3. Na poszczególny stopień odznaki zalicza się tylko 3 dowolne obiekty z jednej miejscowości, oprócz zabytków klasy europejskiej i UNESCO, muzeów etnograficznych i skansenów oraz Parków Narodowych wymienionych w drugiej części książeczki.
 4. Obiekty klasy europejskiej i UNESCO, Parki Narodowe, muzea etnograficzne i skanseny, zaliczone na poszczególne stopnie odznaki nie mogą być powtarzane.
 5. Nadwyżka obiektów klasy europejskiej i UNESCO, Parków Narodowych, muzeów etnograficznych i skansenów, zaliczana jest na poczet stopnia wyższego.
 6. Nadmierna ilość zaliczonych imprez - bez względu na rangę - nie jest zaliczana na stopień wyższy odznaki.
 7. Przy zdobywaniu odznak TM i MOT poszczególnych stopni, ilość wymaganych obiektów, których zwiedzenie zostało potwierdzone tylko przez Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, nie może przekraczać 20% wymaganego limitu.
 8. Udział w imprezie motorowej, zwiedzanie obiektu, muzeum itp., musi być potwierdzone w sposób nie budzący wątpliwości.
 9. Za potwierdzenie uważa się odcisk pieczęci imprezy /wlepki/, obiektu, muzeum, dowolnego urzędu, instytucji, organizacji lub inny odcisk pieczęci z czytelną nazwą tej miejscowości.
 10. Za potwierdzenie zwiedzania zabytku, muzeum, Parku Narodowego itp., uważa się również - wklejony do książeczki bilet wstępu lub zdjęcie z właścicielem książeczki na tle obiektu.
 11. W przypadku zdobywania Regionalnych Odznak Krajoznawczych, gdzie jednym z wymogów jest uzyskanie określonej ilości punktów z danego rodzaju turystyki kwalifikowanej, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:
  1. za każdy dzień jazdy min. 50 km - 10 pkt.
  2. za każdy dzień przeznaczony na zwiedzanie z dojazdem min. 30 km - 15 pkt.
  3. za każdy dzień przeznaczony na zwiedzanie bez dojazdu - 5 pkt.

UWAGA!!!

Przy zdobywaniu poszczególnych stopni odznak TM/MOT zalicza się również zabytki UNESCO znajdujące się poza granicami Polski.

Do dowolnych obiektów można zaliczać - inne zabytki nie należące do klasy europejskiej lub UNESCO. Mogą to być: zamki, pałace, dwory, zagrody, ratusze, domy i budynki o ciekawej architekturze, wiatraki, młyny, kuźnie, budynki przemysłowe, spichlerze, latarnie morskie, kopalnie, kościoły, sanktuaria, cerkwie, synagogi, meczety, kaplice, klasztory, muzea, izby pamięci, parki krajobrazowe i podworskie, rezerwaty przyrody, cytadele, forty, pola bitewne, cmentarze, miejsca zbiorowych egzekucji, pomniki, itp.

IV. WERYFIKACJA KSIĄŻECZKI I NADAWANIE ODZNAK

§ 9

Dokumentem stwierdzającym spełnienie wymaganych warunków na poszczególne stopnie odznaki TM lub MOT, są wpisy i potwierdzenia w książeczce wycieczek, łącznie z jej częścią dodatkową.

§ 10

W celu przyznania odznaki TM lub MOT książeczkę wycieczek motorowych z poświadczeniami, należy przedłożyć weryfikatorowi Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, który przyznaje odznakę i wydaje legitymację.

§ 11

Poszczególne stopnie odznak TM i MOT mają prawo i obowiązek weryfikować oraz przyznawać następujące organy:

 1. Odznaki TM w stopniu brązowym, srebrnym i złotym weryfikator Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego.
 2. Odznaki MOT w stopniu małym brązowym, małym srebrnym, małym złotym weryfikator Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego.
 3. Odznaki MOT w stopniu dużym brązowym, dużym srebrnym i dużym złotym weryfikuje wstępnie weryfikator Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, wypełnia protokół i przesyła do Referatu Weryfikacyjnego KTM ZG PTTK, który przyznaje odznakę i wydaje legitymację.
 4. Odznakę MOT §quot;Złotą za Wytrwałość§quot; na wniosek Referatu Weryfikacyjnego przyznaje Prezydium lub Plenum KTM ZG PTTK.
 5. W Referacie Weryfikacyjnym KTM ZG PTTK działają weryfikatorzy z prawem weryfikacji i przyznawania wszystkich rodzajów odznak TM/MOT na całą Polskę z zastrzeżeniem pkt. 4.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Nowo wprowadzoną odznakę MOT dużą brązową należy zdobyć zgodnie z nowymi zasadami. Turyści posiadający odznaki MOT wyższego stopnia mogą zdobywać ww. odznakę po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

§ 13

Po wejściu w życie nowego regulaminu, turysta osobiście decyduje na jakich zasadach będzie zdobywał rozpoczętą już odznakę TM lub MOT, lecz po zdobyciu tego stopnia, odznaki następnych, wyższych stopni muszą być zdobywane zgodnie z nowym regulaminem.

§ 14

1. Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK może w drodze uchwały nadać każdy stopień odznaki MOT wyłącznie Klubom lub Oddziałowym Komisjom Turystyki Motorowej PTTK.

2. Wykaz osób, którym zostaną przyznane odznaki MOT "Złote za Wytrwałość", będą podawane do wiadomości w biuletynach KTM. Wręczenie tych odznak winno odbywać się w sposób uroczysty.

§ 15

 1. W sprawach dotyczących interpretacji regulaminu TM/MOT ostateczne są decyzje Prezydium KTM ZG PTTK.
 2. Anuluje się wszystkie dotychczas wydane regulaminy dotyczące zasad zdobywania odznak turystyki motorowej
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Komisja Turystyki Motorowej
Zarządu Głównego PTTK


Powrot
copyright