kontur (2 kB)

Tatrzańskie Dwutysięczniki
Odznaki

Tatry od lat fascynują ducha, przyciągają swoją wyjątkowością i mistyką. Historia zdobywania Tatr i powszechnej turystyki w tym najwyższym paśmie całych Karpat jest już długa i bogata. W dzisiejszych czasach Tatry cieszą się ogromną popularnością, ale popularność dostępnych szlaków jest dość zróżnicowana. Niektóre cele są odwiedzane masowo, a niektóre rzadziej. Projekt „Tatrzańskie Dwutysięczniki” systematyzuje tatrzańskie wędrówki oraz nakłania ku mniej popularnym celom (nie koniecznie trudniejszym).

Uprzedzamy jednak, że podjęcie się projektu „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wymaga od uczestnika obycia w turystyce górskiej, umiejętności bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim, bowiem obejmuje on najwyższe i najtrudniejsze tatrzańskie szczyty, jak też przełęcze, do których prowadzą znakowane szlaki turystyczne. Nawet w dobrych warunkach pogodowych wędrówka do tych miejsc wymagać będzie respektu i rozwagi, przezwyciężania własnych słabości.

Bądźmy też świadomi tego, iż wędrując tatrzańskimi szlakami poznawać będziemy zarówno wyjątkowość Tatr, ale i zagrożenia, które mogą tą wyjątkowość zniszczyć. Tatry są jednymi z najmniejszych gór wysokich na świecie, a mimo to wciąż stanowią jedyny w swoim rodzaju, unikatowy w skali światowej zespół przyrody, wpisany do Światowego Rezerwatu Biosfery. Miejmy to na uwadze podczas wędrówek, bo to od nas wszystkich (nie tylko od przyrodników i ekologów) zależy jak długo będziemy się cieszyć tym co tak bardzo kochamy.

Sympatykom prawdziwej górskiej przygody życzymy wielu pozytywnych wrażeń na tatrzańskich szlakach.

Marek Filipiak, Marek Szala

O projekcie (pdf)

Promocyjny Spot odznaki

tatrzanskie-2tys (13 kB)
Zweryfikowane odznaki wszystkich stopni - „Tatrzańskie Dwutysięczniki” -
są do nabycia w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
grupa fb baner 560 (29 kB)
Predpisy týkajúce sa odznaku „TATRANSKÉ DVOJTISÍCOVKY”

Regulamin Odznaki
„TATRZAŃSKIE DWUTYSIĘCZNIKI”

I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki” jest odznaką regionalną ustanowioną w 2015 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. Celem odznaki jest nakłonienie do kompleksowego spojrzenia na Tatry, ich piękno i unikatowość oraz metodycznego podejścia do poznawania ich wartości przyrodniczej.
 3. Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki” obejmuje najwyższe tatrzańskie szczyty mające, co najmniej 2000 m n.p.m. wysokości, na które można wejść znakowanymi szlakami turystycznymi (na wierzchołek, jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku). W projekcie ujęto również przełęcze będące kulminacyjnym punktem przebiegu szlaku (w takim przypadku nie ma już szlaków prowadzących powyżej takiej przełęczy).

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  1. brązowa - przyznawana za dokonanie wejść na 20 różnych szczytów lub przełęczy, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych;
  2. srebrna - przyznawana za dokonanie wejść na 35 różnych szczytów lub przełęczy, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych;
  3. złota - przyznawana za dokonanie wejść na wszystkie wyznaczone szczyty i przełęcze.
 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty i przełęcze zdobyte od dnia 1.04.2015 roku. Czas zdobywania kolejnych szczytów i przełęczy jest nieograniczony.
 4. Wyznaczone szczyty i przełęcze mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne i inne podmioty (np. szkoły, zakłady pracy).
 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT).
 6. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, prawidłowego poruszania się w obszarze transgranicznym oraz na terenach objętych ochroną parków narodowych znajdujących się po obu stronach granicy.
 7. Każdy uczestnik projektu „Tatrzańskie Dwutysięczniki” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, kondycję, wiek, a także trudność szlaków turystycznych, panujące na nich warunki i pogodę.
 8. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia.

 1. Poświadczenia zdobycia szczytów i przełęczy do odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki”, z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.
 2. Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i pieczątką (w przypadku posiadania). Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonaną w charakterystycznym miejscu zdobytego szczytu lub przełęczy (np. przy tablicy z nazwą szczytu lub przełęczy).
 3. Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” winna być opisania na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 4. Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.

IV. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” jest Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” z zebranymi poświadczeniami zdobycia poszczególnych szczytów (przełęczy).
 2. Ubiegający się o odznakę „Tatrzańskie Dwutysięczniki” przedstawia Książeczkę Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37, bądź przesyła ją pocztą.
 3. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu (przełęczy).
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu Książeczki Odznaki pieczątką stwierdzającą przyznanie Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” oraz pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie i podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
 5. Zweryfikowana Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” stanowi legitymację uprawniającą do nabycia tej odznaki oraz jej noszenia.
 6. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia odznaki ewidencjonowany jest w Książeczce Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki”.
 7. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wyraża również zgodę na publikację w panteonie zdobywców tej odznaki:
  • swojego imienia i nazwiska,
  • kraju i miejscowości zamieszkania,
  • daty zdobycia odznaki,
  • fotografii (jeśli zdobywca ją dostarczy).

V. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. Wszelkie materiały (w tym Książeczki Odznaki) i informacje związane z odznaką „Tatrzańskie Dwutysięczniki” można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 5 grudnia 2014 r.
WYKAZ SZCZYTÓW I PRZEŁĘCZY WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI
OBJĘTYCH PROJEKTEM „TATRZAŃSKIE DWUTYSIĘCZNIKI”
L.p. NAZWA SZCZYTU LUB PRZEŁĘCZY WYSOKOŚĆ KRAJ
1 szczyt Rysy Rysy 2499 PL-SK
2 szczyt Krywań Kriváň 2495 SK
3 szczyt Sławkowski Szczyt Slavkovský štít 2452 SK
4 szczyt Mała Wysoka Východná Vysoká 2429 SK
5 przełęcz Lodowa Przełęcz Sedielko 2372 SK
6 szczyt Koprowy Wierch Kôprovský štít 2363 SK
7 przełęcz Czerwona Ławka Priečne sedlo 2352 SK
8 szczyt Mały Krywań Malý Kriváň 2334 SK
9 przełęcz Przełęcz pod Chłopkiem Mengusovské sedlo 2307 PL-SK
10 szczyt Świnica Svinica 2301 PL-SK
11 przełęcz Bystra Ławka Bystrá lávka 2300 SK
12 szczyt Kozi Wierch Kozí vrch 2291 PL
13 przełęcz Rohatka Prielom 2288 SK
14 szczyt Królewski Nos Kráľovský nos 2273 SK
15 szczyt Kozie Czuby Kozí Czuby 2263 PL
16 szczyt Bystra Bystrá 2248 SK
17 szczyt Zadni Granat Zadný Granát 2240 PL
18 szczyt Pośredni Granat Prostredný Granát 2234 PL
19 szczyt Jagnięcy Szczyt Jahňací štít 2230 SK
20 szczyt Mały Kozi Wierch Malý Kozí vrch 2226 PL
21 szczyt Skrajny Granat Krajný Granát 2225 PL
22 szczyt Wielka Łomnicka Baszta Veľká Lomnická veža 2215 SK
23 szczyt Raczkowa Czuba Jakubina 2194 SK
24 szczyt Baraniec Baranec 2185 SK
25 szczyt Banówka Baníkov 2178 SK
26 szczyt Starorobociański Wierch Klin 2176 PL-SK
27 szczyt Szpiglasowy Wierch Hrubý štít 2172 PL-SK
28 szczyt Mała Buczynowa Turnia Malá Bučinová Turnia 2168 PL
29 szczyt Pachoł Pachoľa 2167 SK
30 szczyt Hruba Kopa Hrubá kopa 2166 SK
31 szczyt Kościelec Kościelec 2155 PL
32 szczyt Szczerbawy Štrbavý 2144 SK
33 szczyt Jałowiecki Przysłop Jalovecký príslop 2142 SK
34 szczyt Jarząbczy Wierch Hrubý vrch 2137 PL-SK
35 szczyt Trzy Kopy Tri kopy 2136 SK
36 szczyt Rohacz Płaczliwy Plačlivý Roháč 2125 SK
37 szczyt Krzesanica Kresanica 2122 PL-SK
38 szczyt Skrajna Turnia Krajná kopa 2097 PL-SK
39 szczyt Ciemniak Temniak 2096 PL-SK
40 szczyt Małołączniak Malolúčniak 2096 PL-SK
41 szczyt Wyżnia Magura Vyšná Magura 2095 SK
42 szczyt Skrajne Solisko Predné Solisko 2093 SK
43 szczyt Rohacz Ostry Ostrý Roháč 2088 SK
44 szczyt Spalona Kopa Spálená 2083 SK
45 szczyt Smrek Smrek 2072 SK
46 szczyt Wołowiec Volovec 2064 PL-SK
47 szczyt Pośrednia Magura Prostredná Magura 2050 SK
48 szczyt Salatyński Wierch Salatín 2048 SK
49 szczyt Mały Salatyn Malý Salatín 2046 SK
50 szczyt Klin Malý Baranec 2044 SK
51 szczyt Rakuska Czuba Veľká Svišťovka 2038 SK
52 przełęcz Wrota Chałubińskiego Vráta Chałubińského 2022 PL-SK
53 szczyt Beskid Beskyd 2012 PL-SK
54 szczyt Kopa Kondracka Kondratova kopa 2005 PL-SK
55 szczyt Kończysty Wierch Končistá 2002 PL-SK

Regulamin do wydruku (pdf)
Książeczka Odznaki

Powrot
copyright