kontur (2 kB)

Tatrzańskie Dwutysięczniki
Odznaki

Tatry už roky fascinujú ducha, priťahujú svojou výnimočnosťou a mystikou. Zdolávanie Tatier a bežnej turistiky v tom najdôležitejšom pásme celých Karpát má už dlhú a bohatú históriu. V dnešných časoch sa Tatry tešia obrovskej popularite, ale popularita prístupných turistických chodníkov je dosť rôznorodá. Niektoré ciele sú navštevované početne a niektoré menej. Projekt „Tatranské dvojtisícovky“ systematizuje tatranské túry, a taktiež nabádanie k menej populárnych cieľom (nie nevyhnutne k ťažším).

Upozorňujeme však, že rozhodnutie sa pre projekt „Tatranské dvojtisícovky“ si od účastníka vyžaduje, aby už mal skúsenosti s horskou turistikou, bol schopný bezpečne sa pohybovať vo vysokohorskom teréne, keďže zahŕňa najvyššie a najťažšie tatranské štíty, ako aj priesmyky/sedlá, na ktoré vedú označené turistické chodníky. Aj za dobrých podmienok si túry na tieto miesta vyžadujú rešpekt a odvahu, prekonávanie slabých stránok.

Buďme si vedomí toho, že putujúc tatranskými chodníkmi budeme spoznávať tak jedinečnosť Tatier, ako aj hrozby, ktoré túto jedinečnosť môžu zničiť. Tatry sú jednými z najmenších veľhôr na svete, a napriek tomu neustále predstavujú svojho druhu jediný, vo svetovom meradle unikátny prírodný celok, zapísaný do Svetovej siete biosferických rezervácií. Majme počas túry napamäti, že záleží od nás všetkých (nielen od prírodovedcov a ekológov), ako dlho sa budeme tešiť z toho, čo tak veľmi milujeme.

Priaznivcom skutočného horského dobrodružstva želáme veľa pozitívnych dojmov na tatranských turistických chodníkoch.

Marek Filipiak, Marek Szala

tatrzanskie-2tys (13 kB)

Predpisy týkajúce sa odznaku
„TATRANSKÉ DVOJTISÍCOVKY”

I. Úvodné ustanovenia.

 1. Odznak „Tatranské dvojtisícovky” je lokálne ustanoveným vyznamenaním v roku 2015 zo strany Hutnícko-mestského oddielu Poľského turisticko-vlastivedného spolku v Krakove, poľ. Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Dozor nad ním spravuje Komisia horskej turistiky Rady Hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove.
 2. Cieľom vyznamenania je presvedčenie pozrieť sa na Tatry komplexne, na ich krásu a jedinečnosť, ako aj podpora metodického prístupu k poznávaniu ich prírodnej hodnoty.
 3. Odznak „Tatranské dvojtisícovky” zahŕňa najvyššie tatranské štíti majúce výšku minimálne 2000 m n. m., na ktoré je možné vyjsť po označených turistických chodníkoch (na vrchol, ako aj blízke okolie, v závislosti od priebehu chodníka). Do projektu boli zahrnuté taktiež aj priesmyky/sedlá, ktoré sú kulminačným bodom priebehu turistického chodníka (v takomto prípade už vyžšie nad priesmykom neexistujú žiadne turistické chodníky).

II. Pravidlá získania odznaku.

 1. Odznak môže získať každý, bez ohľadu na občianstvo, vek, členstvo v turistickej organizácii.
 2. Odznak má tri stupne:
  1. bronzový – udeľovaný za zrealizovanie výstupov na 20 rôznych štítov alebo priesmykov/sediel, ľubovoľne vybraných medzi navrhovanými;
  2. strieborný – udeľovaný za zrealizovanie výstupov na 35 rôznych štítov alebo priesmykov/sediel, ľubovoľne vybraných medzi navrhovanými;
  3. zlatý – udeľovaný za zrealizovanie výstupov na všetky vyznačené štíty a priesmyky/sedlá.
 3. Počas verifikácie odznaku sa berú do úvahy štíty a priesmyky/sedlá dosiahnuté odo dňa 1.04.2015. Čas dosahovania ďalších štítov a priesmykov/sediel je neobmedzený.
 4. Vyznačené štíty a priesmyky/sedlá môžu byť dosahované individuálne alebo skupinovo, v rámci výprav organizovaných zo strany turistických organizácií a iných subjektov (napr. školy, pracoviská).
 5. Odznak je možné získať súčasne s inými turistickými vyznamenaniami (napr. poľ. GOT).
 6. Počas túry je potrebné dodržiavať zásady bezpečnej a racionálnej horskej turistiky, správneho pohybovania sa v prihraničnej oblasti ako aj na území, ktoré je zahrnuté do chránených národných parkov nachádzajúcich sa po obidvoch stranách hranice.
 7. Každý účastník projektu „Tatranské dvojtisícovky” si je plne vedomý rizika súvisiaceho s horskou turistikou a rozhoduje sa preň na vlastnú zodpovednosť, berúc do úvahy hlavne schopnosti, ktorými disponuje, kondíciu, vek a taktiež aj obtiažnosť turistických chodníkov, prevládajúce podmienky a počasie.
 8. Všetky náklady súvisiace so získavaním odznakov znáša účastník.

III. Osvedčenia.

 1. Osvedčenia dosiahnutia štítov a priesmykov/sediel pre získanie odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ sú zbierané na určených stránkach Preukazu odznakov „Tatranské dvojtisícovky“, spolu s udaním dátumu výstupu a trasy túry.
 2. Osvedčením sú pečiatky od najbližšieho turistického objektu, čitateľné podpisy sprievodcov, vodcov vysokohorskej turistiky, horských záchranárov, inštruktorov Poľského alpinistického zväzu – PZA, strážcov národných parkov, vedúcich skupín. Podpisy by mali byť doplnené o číslo legitimácie a pečiatku (v prípade dispozície). Za osvedčenie sa považuje taktiež aj fotografia zobrazujúca toho, kto sa uchádza o odznak na charakteristickom mieste dosiahnutého štítu alebo priesmyku/sedla (napr. pri informačnej tabuli s názvom štítu alebo priesmyku/sedla).
 3. V Preukaze odznakov „Tatranské dvojtisícovky” by mali byť na určenej strane napísané údaje jej držiteľa.
 4. Preukazy odznakov „Tatranské dvojtisícovky” je možné získať v Hutnícko-mestskom oddiele PTTK v Krakove.

IV. Verifikácia.

 1. Základom verifikácie odznaku „Tatranské dvojtisícovky” je Preukaz odznakov „Tatranské dvojtisícovky” s nazbieranými osvedčeniami o získaní jednotlivých štítov (priesmykov/sediel).
 2. Uchádzač o odznak „Tatranské dvojtisícovky“ predkladá svoj Preukaz odznakov „Tatranské dvojtisícovky“ s nazbieranými osvedčeniami Komisii pre horskú turistiku Radye Hutnícko-mestského oddielu PTTK, 31-751 Krakov, ul. Bulwarova 37 na verifikáciu, alebo ho odosiela poštou, pripájajúc k nemu obálku s uvedenou spätnou adresou a nalepenou poštovou známkou.
 3. Verifikátor má právo uskutočniť rozhovor s uchádzačom o odznak, s cieľom overenia si faktu dosiahnutia daného štítu (priesmyku/sedla).
 4. Po úspešnej verifikácii je táto skutočnosť potvrdená pečiatkou na určenom mieste v Preukaze odznakov, potvrdzujúcou udelenie odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ ako aj pečiatkou Rady Hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove a podpisom osoby oprávnenej vykonávať verifikáciu.
 5. Verifikovaný Preukaz odznakov „Tatranské dvojtisícovky“ predstavuje legitimáciu oprávňujúcu získať tento odznak ako aj nosiť ho.
 6. Odznak je možné získať v Hutnícko-mestskom oddiele PTTK v Krakove. Skutočnosť získania odznaku je evidovaná v Preukaze odznakov „Tatranské dvojtisícovky“.
 7. Čerstvý držiteľ odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ vyjadruje svoj súhlas na operovanie s osobnými údajmi (v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov platnými v tejto oblasti), ktoré sú potrebné pri verifikácii pre získanie odznaku a taktiež pre potreby evidencie jeho držiteľov. Čerstvý držiteľ odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ vyjadruje svoj súhlas taktiež aj na zverejnenie v panteóne držiteľov tohto odznaku:
  • svojho mena a priezviska,
  • štátu a miesta bydliska,
  • dátumu získania odznaku,
  • fotografie (ak ju čerstvý držiteľ sprostredkuje).

V. Prechodné a záverečné ustanovenia.

 1. Všetky pochybnosti, ktoré môžu vyplývať z interpretácie nižšie uvedených Predpisov rieši Komisia horskej turistiky Rady hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove.
 2. Všetky materiály (vrátane Preukazu odznakov) a informácie súvisiace s odznakom „Tatranské dvojtisícovky“ je možné získať v Hutnícko-mestskom oddiele PTTK v Krakove, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Uvedené Pravidlá boli schválené na zasadnutí Predsedníctva Hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove dňa 5 decembra v roku 2014.
ZOZNAM ŠTÍTOV A SEDIEL PODĽA ICH VÝŠKY
ZAHRNUTÝCH DO PROJEKTU „TATRANSKÉ DVOJTISÍCOVKY”
Por. č. NÁZOV ŠTÍTU ALEBO SEDLA VÝŠKA ŠTÁT
1 szczyt Rysy Rysy 2499 PL-SK
2 szczyt Krywań Kriváň 2495 SK
3 szczyt Sławkowski Szczyt Slavkovský štít 2452 SK
4 szczyt Mała Wysoka Východná Vysoká 2429 SK
5 przełęcz Lodowa Przełęcz Sedielko 2372 SK
6 szczyt Koprowy Wierch Kôprovský štít 2363 SK
7 przełęcz Czerwona Ławka Priečne sedlo 2352 SK
8 szczyt Mały Krywań Malý Kriváň 2334 SK
9 przełęcz Przełęcz pod Chłopkiem Mengusovské sedlo 2307 PL-SK
10 szczyt Świnica Svinica 2301 PL-SK
11 przełęcz Bystra Ławka Bystrá lávka 2300 SK
12 szczyt Kozi Wierch Kozí vrch 2291 PL
13 przełęcz Rohatka Prielom 2288 SK
14 szczyt Królewski Nos Kráľovský nos 2273 SK
15 szczyt Kozie Czuby Kozí Czuby 2263 PL
16 szczyt Bystra Bystrá 2248 SK
17 szczyt Zadni Granat Zadný Granát 2240 PL
18 szczyt Pośredni Granat Prostredný Granát 2234 PL
19 szczyt Jagnięcy Szczyt Jahňací štít 2230 SK
20 szczyt Mały Kozi Wierch Malý Kozí vrch 2226 PL
21 szczyt Skrajny Granat Krajný Granát 2225 PL
22 szczyt Wielka Łomnicka Baszta Veľká Lomnická veža 2215 SK
23 szczyt Raczkowa Czuba Jakubina 2194 SK
24 szczyt Baraniec Baranec 2185 SK
25 szczyt Banówka Baníkov 2178 SK
26 szczyt Starorobociański Wierch Klin 2176 PL-SK
27 szczyt Szpiglasowy Wierch Hrubý štít 2172 PL-SK
28 szczyt Mała Buczynowa Turnia Malá Bučinová Turnia 2168 PL
29 szczyt Pachoł Pachoľa 2167 SK
30 szczyt Hruba Kopa Hrubá kopa 2166 SK
31 szczyt Kościelec Kościelec 2155 PL
32 szczyt Szczerbawy Štrbavý 2144 SK
33 szczyt Jałowiecki Przysłop Jalovecký príslop 2142 SK
34 szczyt Jarząbczy Wierch Hrubý vrch 2137 PL-SK
35 szczyt Trzy Kopy Tri kopy 2136 SK
36 szczyt Rohacz Płaczliwy Plačlivý Roháč 2125 SK
37 szczyt Krzesanica Kresanica 2122 PL-SK
38 szczyt Skrajna Turnia Krajná kopa 2097 PL-SK
39 szczyt Ciemniak Temniak 2096 PL-SK
40 szczyt Małołączniak Malolúčniak 2096 PL-SK
41 szczyt Wyżnia Magura Vyšná Magura 2095 SK
42 szczyt Skrajne Solisko Predné Solisko 2093 SK
43 szczyt Rohacz Ostry Ostrý Roháč 2088 SK
44 szczyt Spalona Kopa Spálená 2083 SK
45 szczyt Smrek Smrek 2072 SK
46 szczyt Wołowiec Volovec 2064 PL-SK
47 szczyt Pośrednia Magura Prostredná Magura 2050 SK
48 szczyt Salatyński Wierch Salatín 2048 SK
49 szczyt Mały Salatyn Malý Salatín 2046 SK
50 szczyt Klin Malý Baranec 2044 SK
51 szczyt Rakuska Czuba Veľká Svišťovka 2038 SK
52 przełęcz Wrota Chałubińskiego Vráta Chałubińského 2022 PL-SK
53 szczyt Beskid Beskyd 2012 PL-SK
54 szczyt Kopa Kondracka Kondratova kopa 2005 PL-SK
55 szczyt Kończysty Wierch Končistá 2002 PL-SK

Predpisy (pdf)

Powrot
copyright