kontur (2 kB)

„TATRZAŃSKIE STAWY”

stawy2 (47 kB)stawy1 (50 kB)

Czy wyrazem piękna Tatr są tylko strzeliste turnie i granie? Czy tylko one mogą być pokusą zdobywania? Na dnie wielu tatrzańskich dolin leżą perły połyskujące w blasku słonecznym. Latem i jesienią przeglądają się w nich turnie i granie. Zimą skute lodem i obielone śnieżnym puchem trwają do wiosny by znów roztajać i zabłyszczeć szafirem, szmaragdem, zielenią, nawet czernią, a niekiedy brunatną czerwienią.

Stawy tatrzańskie są jak wybryk w surowym górskim krajobrazie. Uwięzione w owalnych zagłębieniach dolin, w kotłach zamkniętych skalnymi ryglami lodowcowych moren, rozlane oka - łzy pożegnania sprzed kilkunastu tysięcy lat wylane przez lodowiec. Ciche i delikatne tkwią niekiedy wśród granitowej pustyni, albo w zupełnie przeciwstawnej scenerii - wytworzonej oazie zieleni i barwnych kwiatów. Są życiodajnym źródłem dla tatrzańskiej flory i fauny.

Nie zawsze są celem samym w sobie, choć jakże ciekawym są doznaniem - obiektem podziwu, miejscem odpoczynku przed dalszym etapem wędrówki na szczyt. Chęć zdobywania pcha nas wyżej na Tatrzańskie Dwutysięczniki, lecz za każdym razem zatrzymujemy się przy tych urokliwych oczkach wodnych. Są obiektem ludzkiej fascynacji i ważnym elementem tatrzańskiej układanki. Współtworzą specyficzne i współzależne środowisko wpisujące się do Światowego Rezerwatu Biosfery. Bez nich góry byłyby skalną pustynią.

Projekt „Tatrzańskie Stawy” kierujemy do wszystkich sympatyków Tatr i ich przyrody. Do osób, które w drodze na szczyty nie są w stanie przejść obojętnie obok wspaniałych tatrzańskich jezior, jak też do turystów, dla których Tatrzańskie Dwutysięczniki są z różnych względów poza zasięgiem. Jest to przedsięwzięcie dedykowane do szerokiego kręgu odbiorców, starszych i młodszych, bardziej i mniej wprawionych w górskich wędrówkach. To zachęta do dzielenia pasji wędrowania w gronie przyjaciół i rodziny, dzielenia się pięknem niezwykłej natury Tatr.

Dorota Szala, Marek Szala

baner560 (35 kB)
Spot "Tatrzańska Rodzina"
stawy-tatrzanskie (13 kB)

Regulamin Odznaki
„TATRZAŃSKIE STAWY”

I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka „Tatrzańskie Stawy” jest odznaką regionalną ustanowioną w 2016 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. Celem odznaki jest nakłonienie do kompleksowego spojrzenia na Tatry, ich piękno i unikatowość oraz metodycznego podejścia do poznawania ich wartości przyrodniczej.
 3. Odznaka „Tatrzańskie Stawy” obejmuje stawy położone w obrębie Tatr, do których można dotrzeć znakowanymi szlakami turystycznymi (bezpośrednio do brzegu lub w jego bliskie sąsiedztwo).

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.
 2. Odznaka posiada dwa stopnie:
  1. II stopień, srebrny - przyznawany za dotarcie do 21 stawów, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych;
  2. I stopień, złoty - przyznawany za dotarcie do minimum 42 z pozostałych z wykazu dotychczas niezdobytych.
  Odznakę zdobywa się w kolejności: II stopień, a następnie I stopień.
 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są stawy odwiedzone od dnia 1.04.2016 roku. Czas odwiedzania kolejnych stawów jest nieograniczony.
 4. Wyznaczone stawy mogą być odwiedzane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne i inne podmioty (np. szkoły, zakłady pracy).
 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Tatrzańskie Dwutysięczniki).
 6. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, prawidłowego poruszania się w obszarze transgranicznym oraz na terenach objętych ochroną parków narodowych znajdujących się po obu stronach granicy.
 7. Każdy uczestnik projektu „Tatrzańskie Stawy” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, kondycję, wiek, a także trudność szlaków turystycznych, panujące na nich warunki i pogodę.
 8. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia.

 1. Poświadczenia odwiedzenia stawów do odznaki „Tatrzańskie Stawy” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Stawy”, z podaniem daty wycieczki i trasy wędrówki.
 2. Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i pieczątką (w przypadku posiadania). Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniającą ubiegającego się o odznakę, wykonaną w charakterystycznym miejscu).
 3. Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Stawy” winna być opisania na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 4. Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Stawy” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.

III. Poświadczenia.

 1. Podstawą weryfikacji odznaki „Tatrzańskie Stawy” jest Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Stawy” z zebranymi poświadczeniami odwiedzenia stawów.
 2. Ubiegający się o odznakę „Tatrzańskie Stawy” przedstawia Książeczkę Odznaki „Tatrzańskie Stawy” z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37, bądź przesyła ją pocztą. Wpłatę na pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej należy dokonać na konto bankowe Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 3. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu odwiedzenia stawu.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu Książeczki Odznaki pieczątką stwierdzającą przyznanie Odznaki „Tatrzańskie Stawy” oraz pieczątką weryfikacyjną i podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
 5. Zweryfikowana Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Stawy” stanowi legitymację uprawniającą do nabycia tej odznaki oraz jej noszenia.
 6. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia odznaki ewidencjonowany jest w Książeczce Odznaki „Tatrzańskie Stawy”.
 7. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Stawy” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki „Tatrzańskie Stawy” wyraża również zgodę na publikację w panteonie zdobywców tej odznaki:
  • • swojego imienia i nazwiska,
  • • kraju i miejscowości zamieszkania,
  • • daty zdobycia odznaki,
  • • fotografii (jeśli zdobywca ją dostarczy).

V. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. Wszelkie materiały (w tym Książeczki Odznaki) i informacje związane z odznaką „Tatrzańskie Stawy” można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 21 stycznia 2016 r.


WYKAZ STAWÓW WEDŁUG WYSOKOŚCI LUSTRA WODY
OBJĘTYCH PROJEKTEM „TATRZAŃSKIE STAWY”
L.p. Nazwa stawu-pl Nazwa stawu-sk Wysokość Kraj
1 Lodowy Stawek Modré pleso 2189 SK
2 Wyżni Wielki Furkotny Staw Vyšné Wahlenbergovo pleso 2154 SK
3 Capi Staw Capie pleso 2075 SK
4 Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem Zamrznuté pleso 2047 SK
5 Wielki Staw Spiski Veľké Spišské pleso 2013 SK
6 Pośredni Siwy Staw Prostredné Sivé pleso 2011 SK
7 Niżni Siwy Staw Nižné Sivé pleso 2010 SK
8 Średni Staw Spiski Prostredné Spišské pleso 2010 SK
9 Mały Staw Spiski Malé Spišské pleso 1997 SK
10 Wyżni Harnaski Staw Starolesnianske pleso 1988 SK
11 Pośredni Harnaski Staw Vyšné Sesterské pleso 1972 SK
12 Niżni Harnaski Staw Nižné Sesterské pleso 1958 SK
13 Niżni Zbójnicki Staw Nižné Zbojnícke pleso 1955 SK
14 Wielki Hińczowy Staw Veľké Hincovo pleso 1946 SK
15 Niżni Wołowy Stawek Nižné Volie pliesko 1941 SK
16 Długi Staw Wielicki Dlhé pleso Velické 1939 SK
17 Wielki Żabi Staw Mięguszowiecki Veľké Žabie pleso Mengusovské 1921 SK
18 Długi Staw Staroleśny Dlhé pleso 1894 SK
19 Batyżowiecki Staw Batizovské pleso 1884 SK
20 Litworowy Staw Litvorové pleso 1860 SK
21 Bystry Staw Niżni Dolné Bystré pleso 1843 SK
22 Jamnicki Staw Wyżni Vyšné Jamnícke pleso 1839 SK
23 Warzęchowy Staw Vareškové pleso 1834 SK
24 Stawek pod Żarską Przełęczą Pliesko pod Žiarskom sedlom 1833 SK
25 Kwietnicowy Staw Kvetnicové pleso 1812 SK
26 Czerwony Staw Kieżmarski Červené pleso 1811 SK
27 Staw nad Skokiem Pleso nad Skokom 1801 SK
28 Zmarzły Staw Gąsienicowy   1788 PL
29 Niżni Staw Staszica, Wyżni Staw Staszica   1785 PL
30 Łomnicki Staw Skalnaté pleso 1751 SK
31 Jamnicki Staw Niżni Nižné Jamnícké pleso 1732 SK
32 Wyżni Rohacki Staw Horné Roháčske pleso 1719 SK
33 Wyżni Czerwony Stawek   1695 PL
34 Niżni Czerwony Stawek   1693 PL
35 Staw pod Skokiem Pliesko pod Skokom 1690 SK
36 Kurtkowiec   1686 PL
37 Czarny Raczkowy Stawek Čierne Račkovo pleso 1677 SK
38 Niżni Ciemnosmreczyński Staw Nižné Temnosmrečinské pleso 1677 SK
39 Sławkowski Stawek Slavkovské pliesko 1676 SK
40 Zielony Staw Gąsienicowy   1672 PL
41 Mały Staw Polski   1668 PL
42 Przedni Staw Polski   1668 PL
43 Wielicki Staw Velické pleso 1665 SK
44 Wielki Staw Polski Veľký stav 1665 PL
45 Czerwony Staw Pańszczycki   1654 PL
46 Pośredni Rohacki Staw Tretie Roháčske pleso 1653 SK
47 Mały Rohacki Staw Druhé Roháčske pleso 1650 SK
48 Czarny Staw Gąsienicowy   1624 PL
49 Litworowy Staw Gąsienicowy   1618 PL
50 Wielki Biały Staw Veľké Biele pleso 1615 SK
51 Troiśniak Pośredni   1613 PL
52 Stręgacznik Trojrohé pleso 1611 SK
53 Troiśniak Niżni   1611 PL
54 Dwoiśniak Niżni   1588 PL
55 Czarny Staw pod Rysami Čierne pleso nad Morským okom 1583 PL
56 Czarny Staw Kieżmarski Čierne pleso 1579 SK
57 Jedyniak   1577 PL
58 Wielki Rohacki Staw Veľké Roháčske pleso 1562 SK
59 Zielony Staw Kieżmarski Zelené pleso 1546 SK
60 Mokra Jama   1530 PL
61 Biały Stawek Bobrowiecki Biele Bobrovecké pliesko 1503 SK
62 Popradzki Staw Popradské pleso 1494 SK
63 Zielony Staw Zelene pleso pod Prednym Zelenym 1472 SK
64 Jamski Staw Jamské pleso 1447 SK
65 Czarny Stawek Bobrowiecki Čierne Bobrovecké pliesko 1400 SK
66 Morskie Oko Morské oko 1395 PL
67 Szczyrbskie Jezioro Štrbské pleso 1346 SK
68 Czarna Młaka Ťatliakovo pliesko 1330 SK
69 Wołoszyński Stawek   1245 PL
70 Smreczyński Staw   1226 PL
71 Stawek pod Zwierówką Pleso pod Zverovkou 983 SK

Grupa projektowa: Waldemar Ciszewski, Marek Filipiak, Marek Prostacki,
Dorota Szala, Marek Szala, Jan Ślazik.

Projekt „Tatrzańskie Stawy” jest efektem współpracy wymienionych wyżej osób, reprezentujących następujące komórki organizacyjne Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK Krakowie: Komisja Turystyki Górskiej, Klub Górski „Wędrowcy”, Klub Turystyki Górskiej „Wierch”, Koło ZB Walcownia Zimna.
Regulamin Odznaki „TATRZAŃSKIE STAWY” - .pdf
Predpisy týkajúce sa odznaku - „Tatranské plesá” - .pdf
Prezentacja Książeczki Odznaki

Powrot
copyright