kontur (2 kB)

"Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce"
Odznaka Krajoznawcza
REGULAMIN

Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce

1. Wstęp

Drewno przez wiele stuleci było głównym materiałem budowlanym. Niestety od czasu wprowadzenia w budownictwie betonu, żelbetu, czy stali zaczęło być coraz bardziej wypierane w konstrukcjach architektonicznych.
Co gorsze - z uwagi na mniejsza trwałość i zaniedbanie konserwatorskie obiekty architektury drewnianej zaczęły ginąć z polskiego krajobrazu. Znikają, tak bardzo polskie wiatraki typu "koźlak", młyny wodne, dworki, a nawet obiekty architektury sakralnej i kultu religijnego.

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka - Komisja Krajoznawcza, chcąc "ocalić od zapomnienia" ustanawia Odznakę Krajoznawczą "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce".

2. Postanowienia ogólne

2.1. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

2.2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów architektury drewnianej, określonej w niniejszym regulaminie.

2.3. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie mogą być zaliczane do innych stopni.

2.4. Odznakę można zdobywać na terenie całej Polski również podczas zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.

2.5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

3. Warunki zdobywania odznaki

3.1. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.

3.2. Kolejność zdobywania - według ustanowionych stopni.

3.3. Potwierdzenia należy uzyskiwać w założonej specjalnie kronice-dzienniczku.

Potwierdzenie winno być uzyskane w miejscu lokalizacji zabytku.

W przypadku obiektu o charakterze muzealnym - potwierdzenie pieczątką tego obiektu. Oprócz potwierdzenia, należy podać krótki opis, datę zwiedzania, stan techniczny obiektu. Można zamieścić widokówkę, szkic, czy własnoręcznie wykonane zdjęcie.

3.4. Za obiekty architektury drewnianej uznaje się: wiatraki., młyny wodne, obiekty kultu religijnego o konstrukcji drewnianej (kościoły, cerkwie, kaplice, meczety itp.) chaty, dwory, spichlerze, karczmy, zabudowania gospodarcze.

4. Zakres poszczególnych stopni odznaki

Stopień odznaki Liczba obiektów ogółem - w tym minimum:
wiatraki, młyny wodne muzea etnograficzne, skanseny obiekty kultu religijnego
Brązowy 50 5 3 5
Srebrny 75 10 7 10
Złoty 125 15 10 15

5. Warunki dodatkowe

5.1. Obiekty pojedyncze, będące w obrębie ekspozycji muzeum, czy skansenu nie mogą być zaliczane jak obiekty wg powyższej tabeli (w osobnej pozycji).

5.2. Do obiektów architektury drewnianej zalicza się także budowle

o konstrukcji ryglowej, gdzie konstrukcją nośną są elementy wykonane

z drewna (belki, stropy, ławy podwalinowe), a wypełnienie ścian z innego materiału budowlanego (np. cegła).

5.3. W przypadku grupy zabytków (np. wiatraki w Śmiglu, czy Koszutach) lub zabudowy ciągłej (np. domy w ciągu ulicy - Rakoniewice), należy ją traktować jako jedną pozycję, opisując całą grupę.

6. Weryfikacja odznaki

6.1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki-dzienniczka zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.

6.2. Weryfikacji dokonuje Komisja Krajoznawcza Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka (70-415 Szczecin, Al. Jedności Narodowej 49 A, tel. /091/434-56-24), gdzie również można nabyć odznakę oraz niniejszy regulamin.

6.3. Przewiduje się ewentualne wykorzystanie informacji o zabytkach architektury drewnianej, zawartych w kronikach dla potrzeb krajoznawczych PTTK.

6.4. Kroniki po weryfikacji zwracane będą autorom.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin Odznaki Krajoznawczej "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce" został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 17.11.2000 r. (uchwała nr 453/200).


Powrot
copyright