kontur (2 kB)

REGULAMIN ODZNAK NARCIARSKICH

Górska Odznaka Narciarska Dziecięca Odznaka Narciarska Nizinna Odznaka Narciarska Młodzieżowa Odznaka Narciarska


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcanie do systematycznego i racjonalnego uprawniania turystyki narciarskiej, poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.

§ 2.

Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy, kto po ukończeniu odpowiedniego dla uzyskania danej odznaki wieku odbył wycieczki oraz dokonał ich weryfikacji zgodnie z wymogami określonymi ˘niniejszym regulaminem.

§ 3.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze sprawuje nadzór nad zdobywaniem narciarskich odznak turystycznych za pośrednictwem Komisji narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników narciarskich PTTK, powołuje Centralny Referat weryfikacyjny oraz w miarę potrzeby terenowe referaty weryfikacyjne odznak narciarskich.

§ 4.

Ustanawia się następujące narciarskie odznaki turystyczne:

 1. Popularna Odznaka Narciarska PTTK (PON PTTK)
 2. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM PTTK)
 3. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON PTTK)
 4. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON PTTK)
 5. Odznaka Narciarska "Za wytrwałość"
 6. Narciarska Odznaka Wysokogórska PTTK (NOW PTTK)

II. Popularna Odznaka Narciarska PTTK

§ 5.

Popularną Odznakę narciarską zdobywa się przez:

 1. Odbycie co najmniej pól dniowej wycieczki narciarskiej w dowolnym terenie oraz
 2. Wykazanie odpowiedniej umiejętności w jeździe na nartach, przez co zdobywa się odznaki w różnych kolorach:
  1. PON PTTK z emalią białą - przy znajomości podstawowych zwrotów i kroków na nartach (stopień I wg wytycznych nauczania narciarstwa PZN),
  2. PON PTTK z emalią zieloną - przy znajomości techniki kątowej (stopień II, klasa "K" wg wytycznych nauczania narciarstwa PZN), a na nartach śladowych lub biegowych kroku z odbicia,
  3. PON PTTK z emalią niebieską - przy znajomości techniki równoległej (stopień II, klasa "R" wg wytycznych nauczania narciarstwa PZN), a na nartach biegowych lub śladowych dwukroku.

§ 6.

Popularną Odznakę Narciarską PTTK mogą zdobywać narciarze, którzy ukończyli 12 rok życia.

§ 7.

Do weryfikowania wycieczek, przeprowadzania próby sprawności techniki jazdy, przyznawania odznaki i wystawiania legitymacji lub dokonywania odpowiedniego wpisu do karnetu narciarza uprawnieni są przodownicy narciarscy PTTK oraz instruktorzy narciarstwa szkolący na kursach i obozach PTTK - dla uczestników tych kursów.

III. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM PTTK)

§ 8.

 1. Narciarską Odznakę Młodzieżową PTTK zdobywa się przez udział w dwóch wycieczkach narciarskich w dowolnym terenie, przy czym czas trwania każdej wycieczki lub odległość trasy w kilometrach nie może być mniejsza niż:
  1. 3 godz. lub 10 km dla wieku od 12 do 15 lat,
  2. 5 godz. lub 15 km dla wieku od 16 do 19 lat.
 2. Wycieczki powinny być odbyte w jednym sezonie narciarskim

§ 9.

Do weryfikowania wycieczek, przyznawania odznaki oraz wystawienia legitymacji lub dokonania odpowiedniego wpisu do karnetu narciarza uprawnieni są przodownicy narciarscy PTTK oraz instruktorzy narciarstwa szkolący na kursach i obozach PTTK - dla uczestników tych kursów.

IV. Górska Odznaka Narciarska PTTK

§ 10.

Ustanawia się dwa rodzaje Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK:

 1. mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
 2. duża w stopniach: srebrnym i złotym.

Poszczególne rodzaje i stopnie zdobywa się w kolejności od brązowej do dużej złotej.

§ 11.

GON małą zdobywa się przez odbycie szeregu punktowanych wycieczek narciarskich. Ilość uzyskanych punktów oblicza się na podstawie wykazu wycieczek umieszczonego w drugiej części niniejszego regulaminu.

W przypadku, jeśli trasa wycieczki nie jest przewidziana w wykazie, punkty oblicza się stosując następujący przelicznik:

 1. za każdą godzinę marszu (wg przewodnika) - 4 punkty lub
 2. 1 punkt za każdy kilometr marszu oraz punkt za każde 100 m różnicy wzniesień.

§ 12.

GON małą zdobywa się uzyskując następujące ilości punktów:

stopień wiek 12-16 i pow. 50 wiek 17 - 50
brązowy 50 60
srebrny 100 130
złoty 150 200

§ 13.

GON dużą srebrną zdobywa się przez odbycie trzech wycieczek lub rajdów w dwu lub więcej grupach górskich, trwających nieprzerwanie co najmniej po cztery dni. Suma uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 300.

§ 14.

GON dużą złotą zdobywa się przez odbycie czterech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie co najmniej po cztery dni, w trzech lub więcej grupach górskich. Suma uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 400.

§ 15.

Odbywając wycieczki narciarskie należy:

 1. przestrzegać zasad poruszania się w górach w warunkach zimowych,
 2. na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody poruszać się wyłącznie po terenach, przez które przebiegają szlaki turystyczne,
 3. nie odbywać wycieczek samotnie, lecz w zespołach co najmniej trzyosobowych,
 4. odbywać wycieczki na różnych trasach i w różnych grupach górskich. Powtórzenie trasy może nastąpić wyłącznie przy zdobywaniu stopnia srebrnego i złotego, przy czym za wycieczkę powtórzoną na tej samej trasie zalicza się 50% przysługującego limitu punktów. Przy dalszych powtórzeniach tej samej trasy punktów nie zalicza się.

V. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON PTTK)

§ 16.

Ustanawia się dwa rodzaje Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK:

 1. mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
 2. duża w stopniach: srebrnym i złotym.

§ 17.

NON małą zdobywa się przez odbycie szeregu wycieczek narciarskich, przy czym suma przebytych kilometrów wymagana dla poszczególnych stopni wynosi:

stopień wiek 12-16 i pow. 50 wiek 17 - 50
brązowy 50 60
srebrny 100 130
złoty 150 200

§ 18.

NON dużą srebrną zdobywa się przez odbycie co najmniej trzech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie cztery lub więcej dni każda, przy czym ogólna ilość przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 300.

§ 19.

NON dużą złotą zdobywa się przez odbycie co najmniej czterech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie po cztery dni lub więcej, przy czym ogólna ilość przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 400.

§ 20.

Powtórzenie trasy może nastąpić wyłącznie przy zdobywaniu stopnia srebrnego i złotego, przy czym za wycieczkę powtórzoną na tej samej trasie zalicza się 50% przebytych kilometrów. Przy dalszych powtórzeniach tej samej trasy kilometrów nie zalicza się.

VI. Odznaka Narciarska "Za wytrwałość"


§ 21.

Odznaka "Za wytrwałość" jest przyznawana zdobywcom GON lub NON, którzy:

 1. w ciągu co najmniej 10 lat od zdobycia dużej złotej GON lub NON zdobędą pięciokrotnie GON lub NON w stopniu brązowym lub
 2. po zdobyciu małej złotej GON lub NON w ciągu co najmniej 15 lat zdobędą ośmiokrotnie GON lub NON w stopniu co najmniej brązowym.

§ 22.

Normy do odznak brązowych GON lub NON, w przypadkach określonych w § 21, należy po każdym sezonie weryfikować w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym Odznak Narciarskich.

§ 23.

Komisja Narciarska ZG PTTK może przyznać odznakę "Za wytrwałość" uczestnikom co najmniej dziesięciu rajdów wieloetapowych (Tatrzański, Karkonoski, Bieszczadzki, "Wędrówki Północy" lub inne). Zgłoszenia przesyłają zainteresowani do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Narciarskich załączając potwierdzenie udziału w imprezach od organizatorów rajdu.

VII. Narciarska Odznaka Wysokogórska PTTK (NOW PTTK)


§ 24.

Narciarska Odznaka Wysokogórska PTTK jest najwyższym wyróżnieniem dla osób uprawiających wędrówki narciarskie na terenie Tatr.

§ 25.

Wysokogórską Odznakę Narciarską może uzyskać każdy, kto:

 1. wziął udział i zadał pomyślnie końcowy egzamin na kursie narciarskiej turystyki wysokogórskiej, organizowanym przez Komisję Narciarską ZG PTTK, lub
 2. wziął udział w co najmniej pięciu Tatrzańskich rajdach Narciarskich PTTK i wykazał się dobrą znajomością Tatr oraz umiejętnościami uprawiania narciarskiej turystyki wysokogórskiej.
§ 26.

Narciarska Odznaka Wysokogórska przyznawana jest w trybie uchwały Komisji Narciarskiej ZG PTTK. W przypadku określonym w § 25 punkt b wymagany jest wniosek kierownika trasy rajdu.

VIII. Zasady zdobywania i weryfikowania odznak


§ 27.

Ubiegający się o narciarskie odznaki turystyczne prowadzą ewidencję odbytych wycieczek i rajdów na protokołach potwierdzeń wycieczek narciarskich, których wzór stanowi załącznik do regulaminu. Protokoły te można otrzymać w jednostkach organizacyjnych lub obiektach turystycznych PTTK.

§ 28.

Jeśli trasa wycieczki lub rajdu nie jest udokumentowana potwierdzeniem z terenu (pieczątki schronisk, urzędów, instytucji lub organizator imprezy) protokół winien być wstępnie zweryfikowany przez przodownika narciarskiego PTTK lub inna uprawniona osobę.

§ 29.

Przy zdobywaniu Popularnej i Młodzieżowej Odznaki Narciarskiej PTTK oraz brązowej GON lub NON, przy odbyciu wymaganej ilości wycieczek, osoby weryfikujące (przodownicy, instruktorzy - jak w § 7 i 9 dokonują wpisu do karnetu narciarza lub wystawiają legitymacje dla danego stopnia odznaki, podając dokładnie swoje imię i nazwisko, funkcję i numer legitymacji przodownickiej lub instruktorskiej. Wpis w karnecie względnie legitymacja uprawnia do wykupienia odznak w palcówkach lub obiektach PTTK.

§ 30.

Przy weryfikacji małych srebrnych odznak GON i NON wypełnione protokoły z potwierdzeniami terenowymi lub wstępna weryfikacją zainteresowani przesyłają do terenowych referatów weryfikacyjnych odznak narciarskich PTTK. Pozostałe odznaki (małe złote, duże GON i NIN oraz "Za wytrwałość" i Narciarska Odznaka Wysokogórska PTTK) weryfikowane są w centralnym Referacie weryfikacyjnym Odznak Narciarskich PTTK w Krakowie. Ostateczny termin składania protokółów do weryfikacji upływa 31 maja roku, w którym nastąpiło uzyskanie normy wymaganej do danego stopnia odznaki.

§ 31.

Zdobywanie poszczególnych rodzajów i stopni Górskiej i Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK można rozłożyć na kilka sezonów, jednak nie więcej niż:

 1. dla GON i NON brązowej - 1 sezon
 2. dla GON i NON małej srebrnej - 2 sezony
 3. dla GON lub NON małej złotej - 4 sezony
 4. dla GON i NON dużej srebrnej - 5 sezon
 5. dla GON i NON dużej złotej - 5 sezonów

W przypadku uzyskania nadwyżki punktów wymaganych do zdobycia danego stopnia GON lub NON można je zaliczyć do stopnia wyższego, jednak w ilości nie większej niż 50% wymaganej do zdobycia wyższego stopnia normy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 32.

Odznaki narciarskie PTTK nabywa się w placówkach PTTK zajmujących się sprzedażą odznak turystycznych, z wyjątkiem odznaki:Za wytrwałość: oraz Narciarskiej Odznaki Wysokogórskiej, które przesyła zdobywcom Komisja Narciarska ZG PTTK.

§ 33.

Osoby ubiegające się o narciarskie odznaki turystyczne PTTK zobowiązane są do rzetelnego ich zdobywania. Odznak nie wolno odstępować ani wypożyczać.

§ 34.

Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Prezydium Komisji Narciarskiej ZG PTTK, wchodzi w życie od sezonu zimowego 1979/ 80, tym samym traci ważność regulamin narciarskich odznak turystycznych z 1970 r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 35.

Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących zdobywania narciarskich odznak turystycznych PTTK należy do Komisji Narciarskiej ZG PTTK.


REGULAMIN
PRZODOWNIKA NARCIARSKIEGO PTTK

 1. Zadania przodowników narciarskich PTTK. Przodownicy narciarscy powołani są do:
  1. organizowania w szerokim pojęciu turystycznego ruchu narciarskiego, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTTK,
  2. organizowania i prowadzenia wycieczek narciarskich oraz nauczania zasad turystyki narciarskiej,
  3. korygowania błędów techniki jazdy, dostrzeżonych u narciarzy powierzonych ich opiece,
  4. czuwania nad rzetelnością zdobywania odznak narciarskich PTTK,
  5. dokonywania wstępnej weryfikacji odznak przez potwierdzenie uczestniczenia w poszczególnych wycieczkach, rajdach względnie próbach sprawności,
  6. propagowania turystyki i krajoznawstwa oraz odznak turystycznych PTTK,
  7. udzielania fachowej porady i pomocy organizatorom turystyki w zakładach pracy odnośnie turystyki narciarskiej,
  8. czynnej pracy społecznej w PTTK (w kołach, klubach, komisjach narciarskich oddziałów i zarządów wojewódzkich PTTK).
 2. Kwalifikacje przodowników narciarskich PTTK.
  Przodownikiem narciarskim PTTK może zostać narciarz, który ukończył 21 a nie przekroczył 40 lat. (W uzasadnionych przypadkach, jak: wieloletnie uprawnianie turystyki narciarskiej, posiadanie dużych odznak GON, czynny udział w pracach Komisji Narciarskiej górna granica wieku może być wyższa).
  Jest członkiem Towarzystwa co najmniej od trzech lat i co najmniej od roku udziela się czynnie w pracy społecznej PTTK.
  Ponadto posiada:
  1. znajomość zasad turystyki, organizacji i prowadzenia wycieczek narciarskich, historii narciarstwa, terenów narciarskich w Polsce, niebezpieczeństwa gór oraz zasad bezpiecznej jazdy na nartach,
  2. opanowanie techniki jazdy terenowej w stopniu co najmniej II (k/r) i umiejętność korygowania techniki jazdy podstawowej w stopniu I - wg programu PZN,
  3. Górską Odznakę Narciarską co najmniej w stopniu srebrnym, a w przypadku posiadania odznaki GON brązowej Górską Odznakę Turystyczną PTTK w stopniu małym złotym (ale ma obowiązek uzyskania w ciągu dwóch sezonów małej srebrnej GON), lub Niziną Odznakę Narciarską co najmniej w stopniu małym srebrnym w przypadku kandydowania wyłącznie na przodownika z uprawnieniami na tereny nizinne,
  4. umiejętność udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach,
  5. umiejętność doraźnej naprawy sprzętu narciarskiego,
  6. znajomość zasad ochrony przyrody,
  7. uprawnienia organizatora turystyki PTTK.
 3. Nadawanie uprawnień przodownika narciarskiego PTTK należy do Komisji Narciarskiej zarządu Głównego PTTK i następuje na wniosek organizatora szkolenia.
  KN ZG PTTK, mianując przodowników nadaje uprawnienia, w zakresie odznak narciarskich, na następujące tereny:
  1. wszystkie tereny narciarskie w Polsce (W)
  2. teren Tatr (T)
  3. teren Tatr Słowackich (TS)
  4. teren Sudetów (S)
  5. Teren Beskidów Zachodnich do Przełęczy Tylickiej (BZ)
  6. teren Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich (NB)
  7. teren Gór Świętokrzyskich (Łysogóry) (Ł)
  8. tereny nizinne (N)
 4. KN ZG PTTK mianuje zasłużonych przodowników narciarskich Przodownikami Honorowymi, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 5. Prawa i obowiązki przodowników narciarskich PTTK:
  Uprawnienia:
  1. przodownicy pełnią funkcję społecznie, z tym że mogą otrzymać od organizatora wycieczki czy innej imprezy zwrot kosztów podróży i diet w wysokości obowiązującej w PTTK, a nad to ew. ekwiwalent za zużycie własnego sprzętu i ekwipunku, w wysokości ustalonej przez ZG PTTK na podstawie stawek GKT,
  2. przodownicy narciarscy PTTK maja prawo nabycia funkcyjnych odznak przodowników w KN ZG PTTK oraz obowiązek noszenia ich w czasie pełnienia swych funkcji,
  3. przodownicy otrzymują bezpłatnie komunikaty KN ZG PTTK oraz regulaminy odznak,
  4. przodownicy maja prawo do wstępnej weryfikacji odznak, potwierdzania protokołów odznak względnie książeczek narciarza, prowadząc osobiście wycieczkę we wszystkich terenach z wyjątkiem wysokogórskich terenów tatrzańskich; do prowadzenia wycieczek i wstępnej weryfikacji odznak na wysokogórskich terenach tatrzańskich należy posiadać uprawnienia wymienione w pkt. 3a, 3b lub 3c; nie prowadząc osobiście wycieczek, przodownicy maja prawo do wstępnej weryfikacji odznak jedynie na tereny, na które posiadają uprawnienia,
  5. przodownicy, posiadający uprawnienia jedynie na tereny nizinne (pkt. 4g) nie mogą prowadzić i weryfikować wycieczek górskich,
  6. przodownicy maja prawo przeprowadzania prób sprawności wymaganych do zdobycia Popularnej Odznaki Narciarskiej PTTK oraz narciarskiej Odznaki Młodzieżowej PTTK.
  Przodownicy mają obowiązek:
  1. realizowania w jak najszerszym zakresie zadań wymienionych w pkt. 1 a-h
  2. w każdym sezonie narciarskim wygłaszania pogadanek w dowolnej jednostce PTTK lub innej organizacji, prowadzenia zorganizowanych wycieczek, przeprowadzenia prób sprawności do PON, weryfikowania wycieczek na każde życzenie ubiegających się o odznakę, podawaniu numeru legitymacji przodownika w protokole odznak przy podpisie, uczestniczenia co pięć lat w kursie szkoleniowym, pogłębiania wiadomości z zakresu turystyki narciarskiej, zdobywania wyższych stopni odznak, poszerzania uprawnień terenowych,
  3. podawania zmiany adresu do KN ZG PTTK.
 6. Skreślenia z listy przodowników narciarskich.
  KN ZG PTTK skreśla z listy przodowników narciarskich na ich własne życzenie lub w przypadku stwierdzenia lekceważenia lub niespełnienia przez przodownika swych funkcji, naruszania zasad kultury turystycznej lub ochrony przyrody, działania na szkodę turystyki i Towarzystwa lub utraty praw obywatelskich i honorowych.
  Skreślenie następuje także w przypadku, kiedy przodownik bez uzasadnionego usprawiedliwienia nie prowadzi żadnej działalności przez okres 2 lat

Powrot
copyright