kontur (2 kB)

REGULAMIN ODZNAKI
IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK

oino (4 kB)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Imprez na Orientację, zwana w skrócie OInO, jest odznaką ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w celu zachęcenia społeczeństwa, turystów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej do udziału w imprezach na orientację, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
 2. OInO może zdobywać każdy, bez względu na wiek, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
 3. OInO jest ustanowiona w czterech kategoriach:
  1. "Popularnej" (bez stopni),
  2. "Małej" w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
  3. "Dużej" w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
  4. "Za Wytrwałość" (trzy stopnie: I, II, III),
  5. "Dla Najwytrwalszych" (trzy stopnie: I, II, III).
 4. OInO zdobywa się sukcesywnie począwszy od stopnia popularnego. Na każdy stopień odznaki zalicza się ogólną ilość punktów zdobytych w dowolnym okresie. Nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest do odznaki wyższego stopnia.
 5. Warunkiem nadania OInO jest zdobycie określonej w rozdz. II ilości punktów przyznawanych za udział w imprezach na orientację.
 6. Punkty na OInO można zdobywać uczestnicząc w InO w zależności od kategorii wiekowych:
  1. indywidualnie,
  2. w zespołach 2 - 3 osobowych,
  3. w zespołach 2 - 5 osobowych w kategoriach dla początkujących oraz imprezach szkoleniowych.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA OInO

 1. OInO przyznaje się za zdobycie następującej ilości punktów:

  KAT. STOPIEŃ ODZNAKI ILOŚĆ PUNKTÓW MIN. ILOŚĆ PKT. W IMPREZACH OGÓLNOPOLSKICH UWAGI
  I POPULARNA 5 IMPREZ - W TYM INO SZKOLENIOWE
  II MAŁA BRĄZOWA
  MAŁA SREBRNA
  MAŁA ZŁOTA
  20
  50
  100
  - -
  III DUŻA BRĄZOWA
  DUŻA SREBRNA
  DUŻA ZŁOTA
  150
  200
  250
  - -
  IV ZA WYTRWAŁOŚĆ:
  I STOPNIA
  II STOPNIA
  III STOPNIA

  100
  300
  500
  -
  ZIELONY
  NIEBIESKI
  CZERWONY
  V DLA NAJWYTRWALSZYCH:
  I STOPNIA
  II STOPNIA
  III STOPNIA

  750
  1000
  1500
  -
  ZIELONY
  NIEBIESKI
  CZERWONY

 2. Podstawą do nadania OInO jest starannie wypełniona książeczka OInO (wg wzoru ustalonego przez KInO ZG PTTK).
 3. Udział w imprezach szkoleniowych zalicza się tylko do OInO w stopniu popularnym.
 4. Potwierdzeniem udziału w InO jest zapis w książeczce OInO dokonany przez organizatora, zawierający:
  1. datę, nazwę i miejsce imprezy,
  2. podział na etapy (jako oddzielne imprezy) z ilością zdobytych punktów,
  3. pieczątkę i podpis organizatora.
 5. Potwierdzenia w książeczce OInO może dokonać również Przodownik InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny - na podstawie protokołu z imprezy (podpis z numerem legitymacji przodownika).
 6. Przodownicy InO są zwolnieni od obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których mowa w rozdz. II, p. 4.c i 5.
 7. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczki OInO z ostatnio przyznaną odznaką.
 8. Odznaki w kategorii "Dużej", "Za Wytrwałość" i "Dla Najwytrwalszych" przyznaje Główny Referat Weryfikacyjny (GRW) KInO ZG PTTK. Odznaki w pozostałych stopniach weryfikują i przyznają regionalne, oddziałowe i klubowe referaty weryfikacyjne (RW) - zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KInO ZG PTTK.
 9. Przyznanie odznaki wpisuje się do książeczki OInO potwierdzając pieczątką RW.
 10. Udział w InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA OInO.

 1. Punkty na OInO przyznaje się w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych kalendarzy:
  • 5 pkt. - imprezy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski,
  • 4 pkt. - imprezy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski,
  • 3 pkt. - pozostałe imprezy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe reprezentantów środowisk (na podstawie kalendarza KInO ZG PTTK),
  • 2 pkt. - imprezy regionalne,
  • 1 pkt. - imprezy lokalne, szkoleniowe i sportowe, bez klasyfikacji i inne,
  • 0 pkt. - imprezy nieukończone.
 2. Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KInO ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2002 r. zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 2/XV/01 z dn. 23.11.2001 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy!
 3. Uczestnicy, którzy przed ww. terminem rozpoczęli potwierdzanie pkt. na OInO, mogą kontynuować4. zdobywanie odznaki wg poprzednich zasad.

KInO ZG PTTK


Powrot
copyright