kontur (2 kB)

REGULAMIN
ODZNAKI FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

fotp (18 kB)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Odznaka Fotografii Krajoznawczej, zwana w skrócie OFK, jest ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w celu zachęcenia:

  1. turystów do lepszego poznawania za pomocą fotografii, kraju ojczystego, jego krajobrazu i przyrody, zabytków sztuki, kultury, folkloru, współczesnego życia i dorobku we wszystkich dziedzinach;
  2. fotografujących do rozwijania swojej wiedzy krajoznawczej i wykorzystywania jej w działalności fotograficznej, a tym samym do wzbogacania swoim dorobkiem dokumentalnym i artystycznym ogólnych osiągnięć społecznego ruchu krajoznawczego w Polsce;
  3. działaczy ruchu fotograficznego i krajoznawczego do udziału w krzewieniu wiedzy o kraju za pomocą fotografii oraz upowszechnienia umiejętności fotografowania wśród turystów, do zaangażowania w dokumentowaniu pamiątek przeszłości i wszelkich dziedzin współczesności oraz w rejestrowaniu zachodzących w nich przemian.

§ 2.

OFK jest wyróżnieniem i może być noszona jedynie przez osobę, która posiada potwierdzenie przyznania odznaki.

§ 3

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego sprawuje nadzór nad OFK za pośrednictwem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, która ustala regulamin OFK i wzór Dzienniczka Odznaki Fotografii Krajoznawczej. Komisja mianuje instruktorów fotografii PTTK i powołuje Główny Referat Weryfikacyjny OFK. Zatwierdza ogniwa terenowe, uprawnione do przeprowadzania weryfikacji OFK i jej popularyzacji, oraz ustala kierunki działania w tym zakresie.

§ 4

Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu popularnym - (POFK) i brązowym - (BOFK), weryfikują Instruktorzy Fotografii PTTK.

Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu srebrnym - (SOFK), weryfikują Terenowe Zespoły Weryfikacyjne Instruktorów Fotografii PTTK.

Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym - (ZOFK) i dużym - (DOFK), weryfikuje Główny Referat Weryfikacyjny.

Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu honorowym - (OFK HON) przyznaje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

§ 5

O przyznanie OFK ubiegać się może każdy, kto spełnił warunki określone regulaminem OFK.

§ 6

OFK zdobywana jest w oparciu o system punktów zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przyznaje się ją za aktywność:

  1. w uprawianiu fotografii krajoznawczej,
  2. w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji fotograficznych i krajoznawczych
  3. w pracach organizacyjnych ruchu fotograficznego i krajoznawczego

§ 7

OFK przyznawana jest w stopniach:


§ 8

OFK w stopniu popularnym - (POFK), przeznaczona jest dla szerokich rzesz turystów zainteresowanych fotografią znajdujących się na początku swojej fotograficznej drogi. OFK w stopniu popularnym (POFK) weryfikują i przyznają Instruktorzy Fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 9

OFK w stopniu brązowym - (BOFK), przeznaczona jest dla fotografów średnio zaawansowanych. Wymagania, jakie powinien spełnić starający się o nią mają zainteresować go swoim regionem. BOFK weryfikują i przyznają Instruktorzy Fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 10

OFK w stopniu srebrnym - (SOFK), przeznaczona jest dla zaawansowanych fotoamatorów. Starający się o nią powinien wykazać się podstawowymi umiejętnościami technicznymi i teoretycznymi w zakresie fotografii oraz doświadczeniem organizacyjnym i wiedzą krajoznawczą. Odznakę w stopniu srebrnym - (SOFK) weryfikują i przyznają Terenowe Zespoły Weryfikacyjne OFK złożone z minimum trzech Instruktorów Fotografii PTTK.

§ 11

OFK w stopniu złotym - (ZOFK), przeznaczona jest dla fotografujących o dużych kwalifikacjach, posiadających znaczne doświadczenie krajoznawcze i organizacyjne. Weryfikowana jest i przyznawana wyłącznie przez Główny Referat Weryfikacyjny OFK.

§ 12

OFK w stopniu dużym - (DOFK), przeznaczona jest dla wysoko kwalifikowanych fotografów krajoznawców posiadających znaczny dorobek w tej dziedzinie i wysokie kwalifikacje organizacyjne oraz krajoznawcze, uczestniczących w realizacji programu popularyzacji fotografii krajoznawczej. OFK w stopniu dużym - (DOFK), przyznaje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK na wniosek Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK. Wręczana jest uroczyście na Forum Fotografów Krajoznawców lub na równorzędnych imprezach organizowanych przez KFK. Wielokrotne jej uzyskanie honorowane jest dodatkowo według oddzielnych kryteriów.

§ 13

OFK honorowa - (OFK HON), stanowi wysokie wyróżnienie za wybitne osiągnięcia na polu fotografii krajoznawczej lub za wybitną działalność w szeregach kadry fotograficznej. Przyznawana jest przez Forum Fotografów Krajoznawców na wniosek KFK ZG PTTK, opracowany według odrębnych kryteriów, ustalonych przez KFK ZG PTTK. Wręczana jest uroczyście wyłącznie na Forum Fotografów Krajoznawców wraz z dyplomem.

§ 14

OFK powinna być zdobywana i przyznawana w kolejności stopni. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień OFK, z wyjątkiem POFK i BOFK, które można zdobyć w ciągu jednego roku.

§ 15

Czynności, wydarzenia i osiągnięcia zaliczone do OFK stopnia niższego nie mogą być ponownie wpisane i zaliczone do OFK stopnia wyższego lub do kolejnych powtórzeń odznak w stopniach: złotym - (ZOFK) i dużym (DOFK).

§ 16

Uznana przy weryfikacji danego stopnia OFK nadwyżka punktów może być zaliczona przy następnej weryfikacji na poczet OFK stopnia wyższego, o ile nie jest to sprzeczne z tabelą punktacji tego stopnia.

§ 17

KFK ZG PTTK może odmówić przyznania OFK lub pozbawić osobę posiadająca OFK prawa jej posiadania – za naruszenie zasad koleżeństwa, za działanie na szkodę PTTK lub za działalność uznaną za niezgodną z zasadami obowiązującego prawa.

§ 18

Spełnienie warunków regulaminowych powinno być udokumentowane w Dzienniczku Odznaki Fotografii Krajoznawczej.

§ 19

Dzienniczek OFK jest podstawowym dokumentem umożliwiającym przyznanie OFK danego stopnia w oparciu o przeprowadzoną weryfikację dokonanych w nim zapisów. Jego wzór można pobrać ze strony Internetowej KFK ZG PTTK. Zapisy mogą być też prowadzone w notesach lub zeszytach formatu A5 lub na wydruku komputerowym o układzie zgodnym z tabelami dzienniczka według wzoru określonego w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.

§ 20

Dzienniczek OFK powinien stanowić kronikę wydarzeń i osiągnięć jego posiadacza w zakresie fotografii. Pożądane jest, więc, by obok zapisów niezbędnych w celu zgromadzenia wymaganej ilości punktów do uzyskania weryfikacji danego stopnia OFK, posiadacz dzienniczka notował w nim również wszystkie godne uwagi i zapamiętania wydarzenia, czynności oraz osiągnięcia z dziedziny fotografii nawet te, które nie polegają punktowaniu wg tabeli OFK.

§ 21

Zapisy w dzienniczku OFK powinny być dokonywane zgodnie z jego układem i tabelą punktacji, w kolejności zdarzeń i osiągnięć w formie jasnej, zwięzłej i jednoznacznej.

§ 22

Poszczególne zapisy dokonań w dzienniczkach OFK, za które przysługują punkty do odznaki, powinny być potwierdzone przez Instruktora Fotografii PTTK, po przeprowadzeniu przez niego weryfikacji tych zapisów w oparciu o przedłożone mu dowody ich wiarygodności. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak jest Instruktora Fotografii PTTK - prawidłowo wypełniony i udokumentowany dzienniczek OFK można przedłożyć wraz z dowodami wiarygodności naniesionych zapisów w najbliższym Terenowym Zespole Weryfikacyjnym OFK . Gdy zaś i to jest niemożliwe, z uwagi na brak zespołu w danym regionie, można powyższe dokumenty przedłożyć lub przesłać do CFK PTTK w Łodzi im. W. Dońca.

§ 23

Weryfikacja zapisów w dzienniczku OFK polega na badaniu ich zgodności ze stanem faktycznym, przedłożonymi dowodami i potwierdzeniami oraz na sprawdzeniu prawidłowości wyliczeń przysługujących punktów, w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązującą tabelę punktacji jak i na ewentualnej korekcie tych wyliczeń oraz zapisów.

§ 24

Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji i przyznania OFK danego stopnia jest odpowiedni wpis w Protokole przyznania OFK , dokonany przez:

Wpis taki powinien zawierać podpisy instruktorów fotografii PTTK dokonujących weryfikacji oraz pieczęcie funkcyjne, właściwe dla danej jednostki weryfikującej.

§ 25

Do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania o prawidłowości dokonanych zapisów i przeprowadzonych weryfikacji upoważniona jest KFK ZG PTTK.

§ 26

Główny Referat Weryfikacyjny OFK opracowuje i przedstawia Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK niezbędne zmiany regulaminu OFK.

§ 27

Dzienniczki, regulaminy są do pobrania ze strony internetowej KFK ZG PTTK, odznaki OFK są dostępne w CFK PTTK w Łodzi lub rozprowadzane przez biura oddziałów PTTK na zasadach ogólnie obowiązujących.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez KFK ZG PTTK 16 listopada 2013 r., zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 5/XVIII/2013 z 3 grudnia 2013 r.


Załącznik nr 1

Tabela punktacji do Odznaki Fotografii Krajoznawczej PTTK

Zakres I – uprawianie fotografii Krajoznawczej
Zakres II – podnoszenie wiedzy i kwalifikacji krajoznawczych i fotograficznych
Zakres III – działalność organizacyjna w zakresie fotografii krajoznawczej

Zakres Pozycja Treść zadania Punktacja
POFK BOFK SOFK ZOFK DOFK
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 Każde zdjęcie wykorzystanie w kronice jednostki PTTK – w gablocie, gazecie ściennej itp. 1 1 - - -
I 2 Każde zdjęcie lub przezrocze przyjęte na wystawę lub konkursie organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo na imprezie zaakceptowanej przez KFK ZG PTTK
1. o charakterze lokalnym
2. o charakterze wojewódzkim
3. o charakterze ogólnopolskim
4. o charakterze centralnym lub wiodącym
5. za zdobycie nagród i wyróżnień plus 100 % punktów uzyskanych jak wyżej. ( cykle liczą się jak jedna praca)
 
  2
-
-
-
2
3
-
-

-
3
4

-

-
-
4
5

-
-
4
5
I 3 Za zdjęcie krajoznawcze reprodukowane w:
1. prasie lokalnej
2. prasie centralnej, wydawnictwach i telewizji

-
-

-
-
 
10
20

10
20
 
10
20
I 4 Każde zdjęcie lub przezrocze przyjęte do archiwum PTTK:
1. oddziału
2. Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
3. Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi

2
-
-

2
-
-

2
3
-

-
3
5

-
3
5/
I 5 1. Za każdy zestaw, diaporamę lub prezentację która uzyskała akceptacje instruktora FK
2. Film video z komentarzem ustnym bez montażu, za każdą minutę (5 – 10 min) *
3. Film video, udźwiękowiony i montowany (do 15 minut) – za każdą minutę *
* wymaga opinii instruktora fotografii PTTK
-


-

-
-


-

-
20


3

-
20


3

5
20


-

5
I 6 Posiadanie własnego archiwum zdjęć krajoznawczych*, zawierającego:
1. minimum 50 zdjęć lub przezroczy
2. minimum 200 zdjęć lub przezroczy
3. minimum 800 zdjęć lub przezroczy dotyczących własnego regionu
4. minimum 2000 zdjęć lub przezroczy dotyczących różnych regionów Polski lub wybranych zagadnień krajoznawczych
5. minimum 5000 zdjęć lub przezroczy dotyczących różnych regionów Polski lub wybranych zagadnień krajoznawczych
* nośnikiem traktowanym równorzędnie może być też taśma magnetowidowa, płyta CD/DVD/BluRay i inne nośniki elektroniczne
10
-
-

--
-
25
-

--
-
-
100

--
-
-
-

350-
-
-
-

3501000
I 7 Indywidualne i grupowe wystawy tematyczne:
1. eksponowane w środowisku lokalnym a liczącym minimum 15 zdjęć formatu 18 x 24 cm i zaopiniowane pozytywnie przez instruktora fotografii PTTK - za każde zdjęcie
2. eksponowane w miejscach publicznych i ogólnodostępnych a liczące minimum 25 prac formatu 24 x 30 i zaopiniowanie pozytywnie przez instruktora fotografii PTTK – za każde zdjęcie
3. zdjęcia na stronach internetowych – grupowe – za każde zdjęcie*
4. indywidualna strona internetowa – za każde zdjęcie*
* wymaga potwierdzenia przez instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK , max 20% na każdy stopień odznaki


-
-

-

-


2
-

2

-


2
3

2

-


-
3

2

10


-
-

2

10
I 8 Wyróżnienia specjalne za działalność i osiągnięcia na polu fotografii Krajoznawczej:
1. dyplom KFK ZG PTTK, ZPAF, itp.
2. Nagroda im. Fryderyka Kremsera
3. udział w wystawie zaproszonych twórców, zorganizowanej przez KFK ZG PTTK lub CFK
4. Inne nagrody stowarzyszeń i organizacji fotograficznych-
-
-


-
-
-
-


-
-
-
-


-
100
200
100


100
100
200
100


100

II 1 Ukończenie kursu fotograficznego
1. stopnia podstawowego
2. wyższego stopnia

10
-

10
25

-
25

-
-

-
-
II 2 Przynależność do klubu lub sekcji fotograficznej PTTK w momencie weryfikacji odznaki 10 10 10 - -
II 3 Uczestnictwo w imprezach programowych i szkoleniowych, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK;
1. lokalnych, jak spotkania autorskie, projekcje, wykłady, pokazy, wystawy fotograficzne, plenery itp.- za każdy dzień
2. wojewódzkich – jak wyżej, za każdy dzień
3. ogólnopolskie - jak wyżej, za każdy dzień
4. centralnych lub wiodących organizowanych przez KFK ZG PTTK, lub na jej zlecenie, za każdy dzień


2


-

-

-
2


-

-

-
-


3

4

-
-


3

4

10
-


-

-

10


II 4 Posiadane kwalifikacje krajoznawcze i turystyczne (w momencie weryfikacji odznaki) 
1. Przodownika, Instruktora
2. Przewodnika PTTK.-
--
-10
--
20-
-
III 1 Pełnienie funkcji organizacyjnej (np. członka prezydium)
1. w klubie fotograficznym, zespole, sekcji, kole i.t.p. – za każdą kadencję
2. w zespole Instruktorów Fotografii PTTK - za każdą kadencję
3. w Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK - za każdą kadencję


-

-

-25

-

-25

-

-25

50

10025

50

100

III 2 Za udział w organizacji imprez szkoleniowych i programowych, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK:
1. prelekcji, pokazów przezroczy, spotkań autorskich, wykładów itp.
2. kursów, seminariów, plenerów, itp.
3. kursów, seminariów, plenerów i innych imprez dla centralnego aktywu KFK ZG PTTK.
4. za pełnienie funkcji kierowniczej w zespole organizacyjnym imprezy, dolicza się 100 % punktów przyznanych jak wyżej.

5

-
-5

20
-5

20
-5

20
50-

-
50


III 3 Za udział w organizacji wystaw lub konkursów fotograficznych i zestawów przezroczy organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo na zlecenie KFK ZG PTTK:
1. środowiskowych ( szkoła, zakład, uczelnia, klub)
2. lokalnych ( miasto, gmina)
3. wojewódzkich i międzywojewódzkich
4. ogólnopolskich*
5. centralnych pod patronatem KFK ZG PTTK*
*wymagane jest potwierdzenie przez KFK ZG PTTK
6. za pełnienie funkcji kierownika imprezy, dolicza się 100% punktów przyznanych jak wyżej

10

20
-
-
-10

20
-
-
-10

20
50
100
-10

20
50
100
200-

-
-
100
200


III 4 Za prowadzenie wykładów lub zajęć praktycznych dotyczących fotografii:
1. na kursach stopnia podstawowego, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK – za każdy dzień
2. na seminariach, plenerach i kursach dla zaawansowanych, organizowanych jak wyżej – za każdy dzień
3. na seminariach, plenerach i szkoleniach organizowanych przez KFK ZG PTTK lub na jej zlecenie – za każdy dzień


-
-


-

2
5


10

2
5


10

2
5


10

-
5


10III 5 Za działalność koncepcyjną i teoretyczną:
1.opracowanie nowej koncepcji organizacyjnej, programowej, metodycznej, skryptu lub innych materiałów o dużym znaczeniu dla fotografii krajoznawczej x / xx
x – wymagana jest akceptacja KFK ZG PTTK
xx – liczbę punktów ustala każdorazowo Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
2. ogłoszenia opracowania, jak wyżej, drukiem lub w Internecie dolicza się 100 punktów przyznanych jak w p. 1
3.opublikowany artykuł, recenzja itp.
Dotyczące fotografii krajoznawczej,
wystawy, imprezy fotograficznej i inne.


-

-
-

-
-

-
500

100
500

100Powrot
copyright