kontur (2 kB)

Korona Beskidów
Korona Beskidów

Na polskim "rynku" turystycznym funkcjonuje wiele odznak turystycznych, z których bardzo popularne są Korony. Jako pierwsza została ustanowiona w 1997 roku Korona Gór Polski. Od 1999 roku do akcji tej włączyło się PTTK, którego Oddział Wałbrzyski utworzył Odznakę "Zdobywca Korony Sudetów Polskich". Odznak takich doczekały się również Beskidy. W 2002 roku Oddział PTTK w Bochni ustanowił Koronę Polskich Beskidów, a w 2006 roku została utworzona przez Oddział w Bielsku-Białej Mała Korona Beskidów. Obie odznaki skupiły się na pasmach Beskidów położonych w Polsce, a przecież góry te usytuowane są również na terenie Czech, Słowacji i Ukrainy. Stąd też powstał pomysł aby utworzyć odznakę Korona Beskidów obejmującą najwyższe szczyty pasm beskidzkich w tych 4 krajach. Przy tworzeniu wykazu szczytów posiłkowano się podziałem Beskidów wg Jerzego Kondrackiego, z niewielkimi modyfikacjami, co w efekcie dało 27 szczytów (1 w Czechach, 6 na Słowacji, 8 w Polsce i 12 na Ukrainie).

Wszystkie szczyty z wykazu są obecnie dostępne turystycznie, co jeszcze do niedawna nie było możliwe, ze względu na rozmieszczenie na niektórych wierzchołkach Ukrainy obiektów wojskowych.

Tereny Czech, Polski i Słowacji są nieźle zagospodarowane turystycznie, gorzej wygląda sytuacja na Ukrainie. Jednakże w ostatnich latach i na tym terenie sytuacja się poprawia. Znakowane są szlaki turystyczne (obecny stan to 650 km szlaków), drukowane są nowe mapy turystyczne. Rekompensatą dla turystów jest możliwość obcowania z naturą bez zgiełku i tłoku w tych jeszcze dziewiczych terenach.

Do zobaczenia na szlakach i szczytach Korony Beskidów:

Marek Prostacki

Linia

Zdobywcy Odznaki Korona Beskidów

Linia

Regulamin Odznaki "Korona Beskidów"

§ 1

Odznaka KORONA BESKIDÓW jest odznaką regionalną ustanowioną w 2012 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki jest propagowanie uprawiania turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych w szczególności w rejonach na nowo odkrywanych dla turystyki kwalifikowanej.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Warunkiem uzyskania odznaki jest zdobycie najwyższych szczytów pasm w Beskidach na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy wg załączonego wykazu począwszy od 1.04.2012 r. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony a kolejność zdobywania szczytów dowolna.

§ 5

Podstawą weryfikacji Odznaki jest Książeczka Odznaki Korona Beskidów z potwierdzeniami zdobycia poszczególnych szczytów.
W Książeczce na odpowiednich stronach należy wpisać datę wejścia na dany szczyt, trasę wycieczki oraz przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego. W przypadku obecności na wycieczce przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika, wystarczające jest uzyskanie jego potwierdzenia wraz z podaniem numeru legitymacji. Z uwagi na skromną bazę turystyczną w niektórych rejonach, dopuszcza się udokumentowanie zdobycia szczytu w formie fotografii z datą, dołączonej do Książeczki Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 6

Ubiegający się o odznakę KORONA BESKIDÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.

§ 7

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przyznanie odznaki KORONA BESKIDÓW potwierdza się pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK wraz z podpisem osoby dokonującej weryfikacji.

§ 8

Zweryfikowana Książeczka stanowi legitymację Odznaki KORONA BESKIDÓW i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia zostanie potwierdzony w Książeczce.

§ 9

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 10

Wszelkie materiały (w tym książeczki) i informacje związane z odznaką KORONA BESKIDÓW można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 37.

§ 11

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 23.02.2012 r. (ze zmianami uchwalonymi w styczniu 2015).

WYKAZ NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW PASM W BESKIDACH (1)

Kraj/Pasmo Szczyt Wysokość w m n.p.m.
Czechy
Moravskoslezské Beskydy Lysá Hora 1324
Polska
Beskid Śląski Skrzyczne 1257
Beskid Mały Czupel 933
Beskid Żywiecki (Oravské Beskydy) Babia Góra (Babia hora) 1725
Beskid Makowski Lubomir 904
Beskid Wyspowy Mogielica 1170
Gorce Turbacz 1310
Beskid Sądecki Radziejowa 1262
Bieszczady Zachodnie Tarnica 1346
Słowacja
Kysucké Beskydy 2) Vél’ka Rača 1236
Kysucka vrchovina Pupov 1096
Oravska Magura Minčol 1394
Nizke Beskydy (Beskid Niski) Bušov 1002
Čergov (Góry Czerchowskie) Minčol 1157
Ondavská vrchovina Stebnická Magura 900
Ukraina 3)
Góry Sanocko-Turczańskie Magura Łomniańska 1024
Bieszczady Wschodnie Pikuj 1405
Beskidy Brzeżne Ciuchowy Dział 942
Gorgany Sywula 1836
Połonyna Riвнa (Połonina Równa) Riwna 1482
Połonyna Borżawa (Połonina Borżawa) Stij 1677
Połonyna Krasna (Połonina Czerwona) Sigłanski 1563
Swydiwec (Świdowiec) Bliźnica 1883
Czornohora (Czarnohora) Howerla 2061
Hryniaws'kyj chrebet (Połoniny
Hryniawskie)
Pochrebtyna 4) 1605
Góry Pokuckie Rotyło 1483
Karpaty Bukowińskie Jarowica 1574

Uwagi:

 1. Wykaz szczytów opracowano w oparciu o podział Beskidów J. Kondrackiego z niewielkimi modyfikacjami (jak w punkcie 2 i 3)
 2. Wydzielono Beskydy Kysucke jako samodzielne pasmo wg podziału stosowanego na Słowacji
 3. Rozdzielono Beskidy Pokucko-Bukowińskie (wg Kondrackiego) na Góry Pokuckie i Karpaty Bukowińskie zgodnie z sugestią portalu Karpaccy.pl
 4. Zmieniono najwyższy szczyt Połonin Hryniawskich (aneksem ze stycznia 2015) na Pochrebtynę. Potwierdzenie zdobycia Baby Ludowej przed styczniem 2015 będzie honorowane.

Mapka poglądowa rozmieszczenia pasm Beskidów.


Mapa Beskidow

Czechy

 1. Beskid Śląsko-Morawski (Moravskoslezské Beskidy)

  Polska

 2. Beskid Śląski
 3. Beskid Mały
 4. Beskid Żywiecki
 5. Beskid Makowski
 6. Beskid Wyspowy
 7. Gorce
 8. Beskid Sądecki
 9. Bieszczady Zachodnie

  Słowacja

 10. Beskidy Kisuckie (Kysucké Beskydy)
 11. Góry Kisuckie (Kysucká Vrchovina)
 12. Magura Orawska (Oravská Magura)
 13. Beskid Niski (Nizke Beskydy)
 14. Góry Czerchowskie (Čergov)
 15. Pogórze Ondawskie (Ondavská Vrchovina)

  Ukraina

 16. Góry Sanocko-Turczańskie
 17. Bieszczady Wschodnie (Верховинський Вододіљний хребет)
 18. Beskidy Brzeżne
 19. Gorgany (Горгани)
 20. Połonina Równa (Полонина Рівна)
 21. Połonina Borżawa (Полонина Боржава)
 22. Połonina Czerwona (Полонина Красна)
 23. Świdowiec (Свидівець)
 24. Czarnohora (Чорногора)
 25. Połoniny Hryniawskie (Гриняеський хребет)
 26. Góry Pokuckie (Покутськi Гори)
 27. Karpaty Bukowińskie (Буковинські Карпати)
Linia
Powrót do strony - Komisji Turystyki Górskiej

copyright