kontur (2 kB)

REGULAMIN
JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI
TURYSTYKI GÓRSKIEJ (JOTG) PTTK
JEŹDZIECKIEJ ODZNAKI
TURYSTYKI NIZINNEJ (JOTN) PTTK

Jeździecka Odznaka Turystyki GórskiejJeździecka Odznaka Turystyki Nizinnej

Postanowienia ogólne:

Celem popularyzacji turystyki konnej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia odznakę w dwóch wariantach:

PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tej odznaki za pośrednictwem Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego.


I STOPIEŃ - odznaka popularna

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 10 lat.

I.1. Wiadomości teoretyczne:
I.2. Umiejętności praktyczne:
I.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

II STOPIEŃ - odznaka brązowa

Stopień uzyskiwany przez osoby, które ukończyły 14 lat.

II.1. Wiadomości teoretyczne:
II.2. Umiejętności praktyczne:
II.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

III STOPIEN - odznaka srebrna

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej.

III.l. Wiadomości teoretyczne:
III.2. Umiejętności praktyczne:
III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

IV STOPIEŃ - odznaka złota

Stopień obowiązkowo poprzedzony uzyskaniem odznaki srebrnej.

IV.l. Wiadomości teoretyczne:
IV.2. Umiejętności praktyczne:
IV.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

Potwierdzenie i weryfikacja.

Podstawą weryfikacji jest książeczka JOTG / JOTN, w której powinny być potwierdzenia odbytych szkoleń (umiejętności jeździeckie) i wycieczek, podpisane przez osoby uprawnione:

Weryfikacji odznaki dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia książeczki. Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):


Postanowienia końcowe.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komis Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 25 czerwca 1999 roku (uchwała nr 172/99) i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r. Traci moc Uchwała Prezydium ZG PTTK nr III/9' z 2 i marca 1997 r.


Powrot
copyright