> Regulamin Odznaka PTTK Geocaching Polska
kontur (2 kB)

Odznaka PTTK Geocaching Polska

Geocaching Polska

Regulamin

I. Postanowienia ogólne


 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i portal Geocaching Polska ustanawiają Odznakę PTTK Geocaching Polska, zwaną dalej Odznaką.
 2. Odznaka służy upowszechnianiu Geocachingu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.
 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania


 1. Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu Geocaching.pl bez względu na wiek i przynależność do PTTK.
 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odznaka ustanowiona jest w czterech stopniach: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.
 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy użytkownik serwisu Geocaching.pl, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że na terenie Polski znalazł i założył odpowiednią liczbę skrytek oraz spełnił dodatkowe wymagania na dany stopień odznaki.
 6. Podstawowym dowodem znalezienia i założenia odpowiedniej ilości skrytek są dane zawarte w serwisie Geocaching.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też książeczki odznaki, może to robić dla własnej wygody.
 7. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:
  Ikona Stopień
  odznaki
  Wymagana
  liczba
  znalezionych
  skrytek
  Wymagana
  liczba
  założonych
  skrytek
  Dodatkowe wymagania
  Odznaka popularna Popularna 100 0 Brak
  Odznaka brązowa Brązowa 250 10 Znalezienia w 4 województwach
  Założone 2 typy skrytek
  Odznaka srebrna Srebrna 500 25 Znalezienia w 8 województwach
  Założone 4 typy skrytek, w tym 1 event
  Odznaka złota Złota 1000 50 Znalezienia w 16 województwach
  Założone 6 typów skrytek, w tym 3 eventy i 1 event CITO

 8. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

III. Tryb przyznawania odznaki


 1. Po spełnieniu wymagań na dany stopień odznaki, użytkownik na stronie Geocaching.pl zgłasza chęć otrzymania odznaki. System strony weryfikuje czy użytkownik spełnił niezbędne wymagania.
 2. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym symbolem w profilu użytkownika na portalu Geocaching.pl. Jednocześnie generowany jest specjalny kod, który użytkownik otrzymuje na adres e-mail.
 3. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą zakupić odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak odbywa się poprzez Sklep PTTK, użytkownik podając na stronie www.sklep-pttk.pl wygenerowany kod składa w ten sposób zamówienie na odznakę.

IV. Postanowienia końcowe


 1. Geocaching Polska oraz PTTK zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.
 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga załoga portalu Geocaching Polska w porozumieniu z zespołem powołanym przez Zarząd Główny PTTK.
 3. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Geocaching Polska oraz Zarząd Główny PTTK uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 311/XVII/2012 z dnia 25 II 2012 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzory odznak


Stopień Popularny
Stopień Popularny
Stopień Brązowy
Stopień Brązowy
Stopień Srebrny
Stopień Srebrny
Stopień Złoty
Stopień Złoty

Uchwała nr 311/XVII/2012
Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia
Odznaki PTTK Geocaching Polska


Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 7 i art. 28 ust. 2 pkt. 17 Statutu PTTK oraz § 4 pkt. 17 Regulaminu ZG PTTK, w porozumieniu z portalem Geocaching Polska, w celu upowszechnienia Geocachingu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Polski, Zarząd Główny PTTK:

§ 1

Ustanawia Odznakę PTTK Geocaching Polska.

§ 2

Zatwierdza regulamin Odznaki PTTK Geocaching Polska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Powołuje zespół do wdrożenia i monitorowania zdobywania odznaki w składzie:
Marcin Czerwiński
Paweł Zań

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK


Powrot
copyright