kontur (2 kB)

DIADEM POLSKICH GÓR

Diadem Polskich Gór

Za radością informujemy, że dnia 17 czerwca 2013 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK ustanowił nową odznakę turystyki kwalifikowanej: DIADEM POLSKICH GÓR. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Oddział Wrocławski PTTK przygotowuje specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek. Zachęcamy wszystkich do zdobywania odznaki!

REGULAMIN ODZNAKI


§ 1

Odznaka DIADEM POLSKICH GÓR jest odznaką makroregionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.


§ 2

  1. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór.
  2. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.


§ 4

  1. Odznakę DIADEM POLSKICH GÓR uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie.
  2. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 5

  1. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem 17.06.2013 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki, ale tylko jako zdobyte jednokrotnie.
  2. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 6

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:


§ 7

  1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
  2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej.

§ 8


Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 7.


§ 9

Ubiegający się o odznakę DIADEM POLSKICH GÓR, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Tury­styki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.


§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki DIADEM POLSKICH GÓR oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.


§ 11

  1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki DIADEM POLSKICH GÓR, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  2. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 12

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.


§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką DIADEM POLSKICH GÓR można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.


§ 14

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17.06.2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.


Regulamin i wykaz szczytów w pdf.Powrot
copyright