kontur (2 kB)

REGULAMIN
SZLAKAMI CMENTARZY WOJSKOWYCH
I WOJNY ŚWIATOWEJ

Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej

§ 1

Odznaka turystyczna PTTK "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" została ustanowiona przez ZO PTTK. Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Celem zdobywania odznaki jest:

§ 2

Odznaka "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem emalii obwódki odznaki. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. W jednym roku można zdobyć jeden stopień.

§ 3

O uzyskanie odznaki "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§ 4

Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" można uzyskać przez odbycie pieszo lub rowerem pewnej ilości wycieczek w okresie od l stycznia do 31 grudnia każdego roku.

§ 5

Odznaka "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:
- ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej (GOT, KOT lub OTP) i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przewodnika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora harcerskiego lub pieczątkę dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki. W razie braku możliwości potwierdzenia pobytu na Cmentarzu należy udokumentować pobyt: szkicem, fotografią lub opisem.

§ 6

  1. Odznakę brązową "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku zwiedził 15 cmentarzy.
  2. Odznakę zieloną "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten, kto w ciągu nie dłuższym niż dwa lata zwiedził 30 cmentarzy.
  3. Odznakę srebrną "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" uzyskuje ten, kto w ciągu nie dłuższym niż trzy lata zwiedził 45 cmentarzy.

§ 7

Zwiedzanie tych samych cmentarzy, może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki. Nadwyżkę zwiedzanych cmentarzy do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia nie więcej niż 1/3.

§ 8

Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 9

Książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP wypełnione weryfikują Komisje Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej.

§ 10

Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" zdobywać można na terenach byłej Galicji Zachodniej.

§ 11

Interpretacja wymagań n/Regulaminu należy do ZO PTTK.

Odznakę "Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej" można nabyć tylko w biurze PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OPT.


Powrot
copyright