kontur (2 kB)
buton-53-jztp (72 kB)

53 Jesienny
Zlot Turystów Pieszych

Czernichów 2017
23 września 2017 r.

herb (29 kB) gmina-czernichów (10 kB) pttk (33 kB)

Patron Honorowy:
Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów

Linia czernichow01 (79 kB)

53 Jesienny Zlot Turystów Pieszych „Czernichów 2017”.

53 Jesienny Zlot Turystów Pieszych organizowany przez Komisję Turystyki Pieszej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, odbył się na terenie gminy Czernichów.

Czernichów jest malowniczo położoną gminą nad brzegiem Wisły, wśród wapiennych wzgórz i porośniętych lasem pagórków. Teren gminy obejmuje dwa jurajskie parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko-Tyniecki. Na terenie gminy położony jest rezerwat przyrody nieożywionej "Kajasówka”, będący przykładem stepowienia krajobrazu.Zznajduje się tam również wiele cennych zabytków: zespoły i obiekty architektury sakralnej, założenia dworsko-parkowe i folwarczne, zespoły tradycyjnego budownictwa wiejskiego, przemysłu wiejskiego, zabytkowe cmentarze, archeologiczne obiekty nieruchome.

Co warto odwiedzić:

1. Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Trójcy w Czernichowie

   Kościół gotycki z XV wieku – murowany, powiększony i przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym. Kościół trójnawowy, halowy, stanowiący najpotężniejszy przykład prowincjonalnej architektury barokowej na ziemi krakowskiej. Wyposażenie wnętrza w większości barokowe i rokokowe. Kościół otacza mur z czterema kaplicami.

2. Kaplica różańcowa w Czernichowie

   Dawna kaplica różańcowa usytuowana jest na szczycie wzgórza dominującego nad okolicą, w miejscu o wybitnej ekspozycji zarówno czynnej, jak i biernej, czego nie przekreśliła przypadkowa i chaotyczna zabudowa najbliższego otoczenia. Mury obwodowe kaplicy złożone są na rzucie niemal regularnego ośmioboku i wykonane z kamienia wapiennego. Posadowione są bezpośrednio na skale, na szczycie wzniesienia, dochodzącej w tym miejscu niemal pod powierzchnię terenu.

3. Zespół dworsko-parkowy w Czernichowie

   Dwór z połowy XIX wieku przebudowany, klasycystyczny. Zespół uzupełnia lamus z XIX wieku, budynki gospodarcze, murowane, stara elektrownia, dom nauczyciela, park z ogrodem użytkowym oraz budynki mieszkalne powstałe po założeniu szkoły rolniczej.

Otwarcie szkoły nastąpiło 20 czerwca 1860 roku. Czernichowska szkoła jest dzisiaj najstarszą działającą bez przerwy szkołą rolniczą w Polsce. W końcu XIX wieku Czernichów stał się kolebką spółdzielczości wiejskiej w Galicji.

W marcu 1890 roku za sprawą profesora szkoły dr Franciszka Stefczyka rozpoczęła działalność, pierwsza w Galicji Spółdzielcza Kasa Oszczędności i Pożyczek. Założenie tej kasy zapoczątkowało rozwój instytucji oszczędnościowo-kredytowych zwanych "kasami Stefczyka”.

4. Wzgórze Chełm w Czernichowie

   Wzgórze Chełm jest wzniesieniem tektonicznym o charakterze zrębu. Jego szczególnym walorem jest położenie w obrębie Bramy Krakowskiej– jednostki łączącej trzy wielkie regiony fizycznogeograficzne Polski: Karpaty, kotliny podkarpackie i wyżyny. Na niewielkim obszarze mamy do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem warunków geograficznych.

5. Zespół kościelno-plebański (pierw. poł. XIX wieku) w Rybnej

   Zespół kościelno-plebański obejmuje kościół konsekrowany w 1832 r i ogrodzenie z kaplicami.

6. Założenie dworsko-parkowe w Rybnej

   Założenie dworsko-parkowe wraz z parkiem krajobrazowym (XVII-XIX wieku) będące własnością rodu Rostworowskich. W Rybnej urodził się Karol Hubert Rostworowski, wybitny dramaturg i poeta.

7. Zespół dworsko-parkowy w Przegini Narodowej

   Dworek zwany jest „Matejkówką” ponieważ stanowił własność rodziny Jana Matejki. Obecnie mieści się tam siedziba Stowarzyszenia Kobiet w Przegini Narodowej.

8. Zespół dworsko-parkowy w Wołowicach

   Zespół dworski z początków XX wieku, który obejmuje: dwór, rządcówkę, stajnię, spichlerz, ogrodzenie oraz park krajobrazowy.

9. Zespół kościoła parafialnego pw. Opieki MB w Kamieniu

   Kościół wraz z ogrodzeniem z lat, neogotycki, murowany, powstał na miejscu dawnej kaplicy z XVIII wieku. Plebania murowana z początku XX wieku, obiekty gospodarcze z XVIII-XIX wiek, w tym lamus murowany z XVII-XVIII wieku.

Studnia drewniana z XVIII-XIX wieku, będąca okazałym dziełem techniki i ciesiołki. Istnieją też pozostałości założenia parkowego oraz ogrodu „włoskiego”, na uwagę zasługuje również siedem kilkusetletnich lip.

10. Rezerwat przyrody nieożywionej „Kajasówka” w Przegini Duchownej

   Wzgórze „Kajasówka” jest klasycznym przykładem zrębu, który jest wyjątkowo wąski i dzieli dwa rozpadliska tektoniczne: rów Rybnej i zapadlisko Cholerzyn-Półwieś. Pokrywa go roślinność kserotermiczna. „Kajasówka” jest rezerwatem ścisłym, o powierzchni 11,83 ha. W jej obrębie znajduje się ścieżka dydaktyczno-turystyczna o tematyce geologiczno-geomorfologicznej.

Obok rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne.

czernichow02 (105 kB)

Gmina Czernichów to doskonałe miejsce do uprawiania „małej turystyki”. Głównym atutem gminy są walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki pieszej, konnej i rowerowej.

Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należą:

Biegnące wzdłuż południowej granicy gminy wały wiślane są w dużej mierze przystosowane do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Wisła stanowi także dogodny szlak turystyki kajakowej. Od 2000 roku gmina Czernichów jest organizatorem Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego na trasie Czernichów - Kraków. Ta sportowo-turystyczna impreza połączona z poznawaniem górnego odcinka Wisły i okolicznych miejscowości: Czernichowa, Liszek, Tyńca odbywa się corocznie w czerwcu w dniu św. Jana i poprzedza znane od lat Krakowskie Wianki.

Patronem Honorowym Zlotu był
Wójt Gminy Czernichów Pan Szymon Łytek.

Uczestnikami Zlotu były dzieci i młodzież:

  1. ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie
  2. z Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie
  3. ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie
  4. oraz turyści indywidualni z Krakowa.

Smaczną zupę gulaszową przygotowała firma cateringowa „Jacek” z Nawojowej Góry.

Na mecie rozegrano 5 konkursów:

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni a najliczniejsze drużyny otrzymały puchary.

Ufundowany przez Wójta Gminy Czernichów puchar, otrzymał Oddział PTTK w Jaworznie.

Nagrodę Komandora Zlotu otrzymał najzdolniejszy uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 15.

Dzieci otrzymały również maskotki.

Na mecie Zlotu działał również Terenowy Referat Weryfikacyjny pod przewodnictwem kol. Władysława Aksamita.

W Zlocie wzięli udział również:

Puchary i nagrody wręczali zaproszeni goście.

Zarząd Komisji Turystyki Pieszej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie składa serdeczne podziękowania za objęcie naszego Zlotu Patronatem Honorowym Wójtowi Gminy Czernichów.

Gorące podziękowania Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce, za sponsoring nagród dla uczestników 53 Jesiennego Zlotu Turystów Pieszych.

Podziękowania dla wszystkich uczestników, organizatorów i osób prowadzących konkursy, składa

Komandor Zlotu
Helena Grzywacz

Do zobaczenia na następnych Zlotach!

czernichow03 (102 kB)

TRASY ZLOTU:

Trasa I Podłęże – Góra Chełm 301 m – Kamień – Czernichów
Długość trasy około 11,1 km

Trasa II Przeginia – Rezerwat „Kajasówka” ścieżka dydaktyczna –
Szlak czarny przez Czarny Las do szlaku niebieskiego – dalej szlakiem niebieskim do Czernichowa
Długość trasy około 13 km

Trasa II Piekary – Ściejowice – Jeziorany – Wołowice – Czernichów (bez znaków wałem Wisły)
Długość trasy około 12 km

TRASY DOWOLNE - piesze, krajoznawcze i rowerowe opracowane przez uczestników.

pieczatka (46 kB)
Regulamin Zlotu
Linia
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Linia
Powrót
copyright