kontur (2 kB)

Regulamin Pracy Komisji Historii i Tradycji
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Komisja Historii i Tradycji, zwana dalej Komisją, jest fachowym organem Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, działa na podstawie Art. 50 Statutu PTTK i § 22 Statutu Oddziału PTTK i niniejszego regulaminu.


§ 2

Do zakresu działalności komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nią reprezentowanej, w szczególności zbieranie materiałów historycznych dotyczących Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, opracowanie ich, inspirowanie oddziałowych Komisji, Kół i Klubów PTTK do dokumentowania historii swej działalności, popularyzowanie historii i tradycji Oddziału, jego Komisji, Kół i Klubów i działaczy, oraz doradztwo w tym zakresie w miarę zgłoszenia takich potrzeb.


Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania


§ 3

Zadania swe Komisja realizuje poprzez:

 1. bieżącą inwentaryzację materiałów o wartościach historycznych, w posiadaniu Komisji, Kół, Klubów i Biura Oddziału,
 2. prowadzenie kwerendy wśród byłych i obecnych członków oddziału PTTK w zakresie pozyskania materiałów dotyczących działalności historycznej Oddziału i ich własnych,
 3. opracowanie uzyskanych materiałów w formie pisemnej, zmieszczenie ich na stronie internetowej Oddziału, czynienie starań o wydanie ich drukiem,
 4. inicjowanie prowadzenia kronik przez jednostki organizacyjne Oddziału i osoby prywatne
 5. udzielanie Władzom Oddziału PTTK, Komisjom, Kołom i Klubom informacji w przypadkach posiadania materiałów o interesujących je przejawach minionej działalności,
 6. opracowanie sprostowań w przypadku zaistnienia błędów w przedstawianiu historii Oddziału PTTK i jego jednostek w publikacjach i innych materiałach oraz wypowiedziach,
 7. konsultowanie w zakresie dat i pełnionych funkcjach zawartych we wnioskach o wyróżnienie działaczy Oddziału, przedstawianie Prezydium Zarządowi Oddziału propozycji wpisania do Złotej Księgi Zasłużonych dla Oddziału PTTK,
 8. opiniowanie ewentualnego przeznaczenia dokumentów Oddziału na makulaturę,
 9. wykonanie innych prac i przedsięwzięć wynikających z reprezentowanych przez Komisję zainteresowań oraz bieżących potrzeb.

§ 4

Przy realizacji swych zadań Komisja współpracuje z członkiem Zarządu Oddziału PTTK odpowiedzialnym za zbieranie bieżących informacji o działalności Oddziału PTTK mających wartość historyczne a także z Oddziałowymi Komisjami, Kołami i Klubami PTTK.

Rozdział III
Zasady tworzenia


§ 5

 1. Komisja jest tworzona przez Zarząd Oddziału PTTK spośród członków PTTK zainteresowanych problematyką historii i tradycji PTTK, posiadających znajomość dziejów Oddziału PTTK lub jego jednostek organizacyjnych i wyrażających gotowość pracy w tej Komisji.
 2. Kadencja Komisji trwa w okresie od jej utworzenia do końca kadencji władz Zarządu Oddziału PTTK i zatwierdzenia jej nowego składu przez Prezydium Zarząd Oddziału następnej kadencji.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji następnej kadencji przysługuje Prezydium Zarządu Oddziału PTTK, ustępującej Komisji oraz członkom Oddziału PTTK zainteresowanych problematyką działalności Komisji. Tworzenie nowego składu Komisji może mieć formę zebrania sprawozdawczego ustępującej Komisji, zwołanego za wiedzą Zarządu Oddziału PTTK i z udziałem jego przedstawicieli, połączonego z wybraniem nowej Komisji.
 4. Zgromadzone przez Komisję materiały archiwalne przekazywane są protokólarnie Komisji następnej kadencji.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji


§ 6

 1. Komisja Historii i Tradycji Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie liczy od 3 do 9 stałych członków i może mieć w swym gronie osoby zainteresowane problematyką jej pracy, lecz każdorazowo musi być zatwierdzana przez Prezydium Zarządu Oddziału.
 2. Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie, w ciągu 3 miesięcy po Zjeździe Oddziału PTTK.
 3. Komisja wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 7

 1. Zebrania Komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania lub według ustalonego harmonogramu spotkań, lecz nie mniej niż 4 zebrania w roku, w składzie plenarnym. Prawo zwołania zebrania Komisji przysługuje również Prezydium Zarządu Oddziału PTTK.
 2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Komisja działa zarówno w składzie plenarnym jak również w zespołach roboczych właściwych do opracowania określonego tematu. W pracach zespołów roboczych mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji.
 4. Zebrania komisji, są protokołowane, zaś dokumentacja ich działalności jest przechowywana w biurze Oddziału PTTK a następnie archiwizowana.
 5. Obsługę biurową komisji, zapewnia Biuro Oddziału PTTK.

§ 8

 1. Zarządowi Hutniczo–Miejskiego Oddziału PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 2. Zarządowi Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. Przed przyjęciem uchwały o odwołaniu ze składu Komisji niezbędne jest wysłuchanie wyjaśnień odwoływanego członka Komisji.
 3. Zarządowi Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy sługuje prawo zawieszania lub odwoływania komisji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania komisji Zarząd Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania naradę odpowiedniej dyscypliny lub środowiska, celem wyboru nowej komisji.
 4. Od decyzji zarządu członek komisji lub komisja ma prawo odwołania do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, w ciągu siedmiu dni, od podjęcia decyzji.

§ 9

Komisja, działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, dotacji i darowizn oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

§ 10

Z wykonanych prac Komisja składa Zarządowi Oddziału PTTK sprawozdanie na koniec Kadencji, a także w innych terminach na życzenie Prezydium Zarządu Oddziału PTTK.


§ 11

Przedstawiciel Komisji Bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału PTTK.

§ 12

Komisja Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału w Krakowie używa pieczęci firmowej podłużnej z napisem:

Komisja Historii i Tradycji
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31–751 Kraków
www.pttkhts.hg.pl

§ 13

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie i Statutu ZG PTTK oraz Regulaminu ZG PTTK.

§ 14

Regulamin niniejszy, uchwalony uchwałą Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie nr 3/ZO/2013 z dnia 23.03.2013 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Regulamin do wydruku
Linia

Powrót


kontur (2 kB)
copyright